Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem przetargu ofertowego jest Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu;
2. W przetargu ofertowym mogą uczestniczyć oferanci, którzy złożą ofertę w wyznaczonym terminie przez Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu;
3. Przetarg ofertowy przeprowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego Regulaminu;
4. W przetargu ofertowym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, będące członkami WZSzach;
5. W przetargu ofertowym nie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie;
6. Informacja o ogłoszonym przetargu ofertowym podawana jest do publicznej wiadomości i zamiesznona na stronach internetowych Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu: www.wzszach.poznan.pl;
7. Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu zobowiązany jest w IV kwartale każdego roku zamieścić na stronie internetowej www.wzszach.poznan.pl informację dotyczącą najważniejszych imprez szachowych Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu, które będą zlecane do organizacji w trybie przetargów ofertowych.

II. Postanowienia szczegółowe:

1. Oferta przetargu powinna zawierać: imię i nazwisko, adres oferanta albo nazwę firmy wraz z siedzibą. Szczegóły dotyczące wzoru oferty przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie, w miejscu i czasie wskazanym przez Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu;
3. Oferta jest ważna, jeżeli zostanie wypełniona według obowiązującego załącznika nr 1 i przesłana pod wskazany adres przez Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu do godz. 24.00 określonego dnia, nie decyduje np. data stępla pocztowego;
4. Oferta złożona po terminie może być rozpatrywana przez Komisję Przetargową Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu tylko i wyłącznie w drugim terminie.

III. Komisja przetargu ofertowego:

1. Komisja Przetargu Ofertowego powoływana jest przez Zarząd Wielkopolskiego Związku
Szachowego w Poznaniu;
2. Komisja Przetargu Ofertowego działa w składzie 3-osobowym. Zarząd Wielkopolskiego
Związku Szachowego w Poznaniu wyznacza Przewodniczącego Komisji, dwóch członków
oraz określa czas pracy Komisji;
3. Komisja Przetargu Ofertowego działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa;
4. Komisja Przetragu Ofertowego ma za zadanie:
a/ stwierdza ilość otrzymanych ofert oraz ich prawidłowość na podstawie niniejszego
Regulaminu Przetargu Ofertowego. Komisja odrzuca oferty, jeżeli nie spełniają
wymogów formalnych lub są niekompletne,
b/ dokonuje szczegółowej analizy ofert w oparciu o otrzymane dokumenty,
c/ wybiera najkorzystniejszą ofertę oraz przedstawia rekomendację Zarządowi
Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu,
d/ sporządza protokół,
e/ w przypadku niewpłynięcia żadnej oferty przetargowej Komisja Przedstawia Zarządowi
najkorzystniejsze rozwiązanie np. proponuje ogłoszenie nowego zapytania ofertowego,
proponuje wybów innego oferanta,
5. Komisja Przetargu Ofertowego, po uzgodnieniu z Zarządem Wielkopolskiego Związku
Szachowego w Poznaniu, może wycofać się z przetargu przed jego rozpoczęciem, bez
podawania przyczyn.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu po zapoznaniu się z protokołem
Komisji Przetargu Ofertowego ogłasza wynik przetargu;
2. Wynik przetargu ofertowego zamieszczany jest na stronie internetowej Wielkopolskiego
Związku Szachowego w Poznaniu www.wzszach.poznan.pl;
3. Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Szachowym w Poznaniu a
wybranym oferantem powinno nastapić nie później niż dwa tygodnie przed planowaną
imprezą;
4. Regulamin Przetargu Ofertowego wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2012 r., i
obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Przetargu Ofertowego.

Strona internetowa

strona

Dodawanie artykułów jest dostępne wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami.

Komunikat stały KKiE

ewidencje

Wszystkie kluby WZSzach prosimy o aktualizacje danych kontaktowych i wysyłania ich do KKiE. Aktualna lista klubów znajduje się tutaj.

Turnieje szachowe

turnieje

Zachęcamy do zamieszczania ogłoszeń o turniejach organizowanych w Wielkopolsce.

Wielkopolski Związek Szachowy

60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
NIP: 779-20-96-490
REGON: 6396979920

Konto bankowe

Bank Pekao S.A. Oddział Poznań
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Biuro WZSzach

Poznań, ul. Reymonta 35, pok. 17
e-mail: zarzad@wzszach.poznan.pl
Lokalizacja

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję