Regulamin Obrad - Leszno, 24.10.2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wielkopolskiego
Kolegium Sędziów Szachowych

Leszno, dnia 24.10.2015 r.
REGULAMIN OBRAD

1. Obrady prowadzi przewodniczący zebrania, wybrany w głosowaniu jawnym.

2. Obrady protokołuje wybrany w głosowaniu jawnym protokolant.

3. Wszystkie głosowania za wyjątkiem wyborów do władz odbywają się w trybie jawnym, jeśli zebrani zaakceptują tę formę głosowania.

4. Prawo głosu w wyborach do władz WIELKOPOLSKIEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW oraz we wszystkich sprawach, nad którymi obraduje Walne Zebranie, mają wyłącznie sędziowie, którzy mają opłacone licencje sędziowskie i bieżące składki roczne.

5. Wystąpienia w dyskusji winny trwać nie dłużej niż 5 minut. Przewodniczący obrad może, w oparciu o decyzję zebranych, ograniczyć czas wystąpienia, jednak do nie mniej niż 3 minut.

6. Władze Kolegium powinny zostać wybrane w składzie: do 5 osób.

7. Wybory do władz Kolegium odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym (przegłosować), w  dwóch etapach:
- wybór Przewodniczącego (poprzedzony wystąpieniami programowymi kandydatów),
- wybór pozostałych członków Kolegium,

8. Do władz Kolegium może być wybrany wyłącznie uczestnik, który wyrazi ustnie lub pisemnie zgodę na kandydowanie, obecny w sali obrad lub nieobecny, jeśli Walne uzna to za możliwe w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybory przygotowuje Komisja Mandatowa, a przeprowadza je Komisja Skrutacyjna, której członkowie nie mogą kandydować do władz Związku.

9. Przewodniczącym Kolegium wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 50 % liczby ważnie oddanych głosów plus jeden. Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, do II tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

10. Do władz Kolegium wybrani zostają kandydaci w liczbie nie przekraczającej górnego limitu podanego w punkcie 6 Regulaminu Obrad, według następujących zasad:
- do władz Kolegium wchodzą kandydaci w kolejności uzyskanych głosów, pod warunkiem uzyskania 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden,
- w wypadku wybrania liczby członków władz mniejszej od dolnego limitu określonego w punkcie 6 Regulaminu Obrad przewodniczący zebrania zarządza nowe głosowanie w trybie tajnym lub jawnym, zależnie od decyzji delegatów, uwzględniającej także to, czy mogą ponownie kandydować delegaci, którzy nie przeszli w I turze.

11. Ukonstytuowanie się władz Kolegium może odbyć się w trakcie obrad, nie później jednak niż w 7 dni po Walnym Zebraniu.

12. O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decydują delegaci w trybie głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję