Protokół nr 1/2012 z zebrania Zarządu WZSZach

Poznań, dnia 25 lutego 2012 r.

 

Protokół nr 1/2012

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

w dniu 25 lutego 2012 r.

 

 

W dniu 25.02.2012 r. w siedzibie WSS przy ul. Reymonta 35 odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oprócz usprawiedliwionej Bernadety Ancuty, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Hadyniak oraz Przewodniczący Kolegium Sędziów Waldemar Kopydłowski, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

Zebranie Zarządu rozpoczął Prezes Marek Zboroń, który przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Wiceprezes ds. organizacyjnych Paweł Staniszewski odczytał protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów w dniu 03.12.2011 r., który został przekazany do Sądu Rejonowego w Poznaniu celem uzyskania aktualnego wpisu w KRS, a Prezes przedstawił wizję działania WZSzach na rzecz całej Wielkopolski.

Następnie Prezes zaproponował, aby każdy obecny krótko zaprezentował własną osobę (m.in. wykształcenie, aktualna praca, doświadczenie w działalności szachowej lub innej, uprawnienia, osiągnięcia szachowe, zainteresowania). Prezes zaproponował w jaki sposób posiadane doświadczenie Członków Zarządu może być przydatne dla pracy w Zarządzie.

Z uwagi na brak uwag i komentarzy Członków Zarządu na temat Regulaminu Pracy Zarządu, Prezes poprosił o przeanalizowanie treści regulaminu i zgłoszenie ewentualnych zmian do Pawła Staniszewskiego do końca marca br.

Prezes wyjaśnił szybko podjętą decyzję wyboru Pawła Staniszewskiego na koordynatora 
ds. kadry juniorów (Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe zaproponowało dofinansowanie kadry juniorów, w ciągu 2-3 h należało podać dane osoby, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. kadry juniorów, z uwagi na częstą współpracę z WSS koordynator powinien mieszkać w Poznaniu). Poruszono również problem środków finansowych przyznanych przez WSS klubom szachowym, tj. braku zainteresowania ze strony klubów. Przedstawiciele klubów, które otrzymują corocznie dofinansowanie z WSS w Poznaniu z tytułu punktów uzyskanych za wyniki sportowe juniorek i juniorów w poprzednim roku, powinny obowiązkowo uczestniczyć w spotkaniu w WSS oraz przygotować preliminarz wydatków przyznanych środków w kolejnym roku. Część klubów od wielu lat nie uczestniczy w tych spotkaniach i przekazuje Zarządowi WZSzach pełnomocnictwa do wykorzystania tych środków dla juniorek i juniorów z tych klubów. Takie działania od wielu lat mocno absorbują prace Zarządu, a ponadto są negatywnie odbierane przez WSS (jako brak zainteresowania klubów przyznanymi im środkami). W b.r., przed kolejnym spotkaniem w WSS, dopracowane zostaną zasady współpracy między Zarządem WZSzach i klubami w ww. zakresie.

Witold Hadyniak poinformował o planowanej w kwietniu kontroli Komisji. Przekazał również informację otrzymaną od p. Pilarskiego w formie e-mailu, iż na jednym ze zjazdów IV Ligi Juniorów miało miejsce zajście pomiędzy opiekunami z Kalisza i ze Ślesina. Prezes zapewnił, że przedstawiona sytuacja zostanie sprawdzona.

Następnie zostali zaproponowani pełnomocnicy stref: strefa północna – Bernadeta Ancuta, strefa południowa – Jolanta Mikołajczyk, strefa wschodnia – Łukasz Michno, strefa zachodnia – Łukasz Dębowiak. Na wniosek Prezesa postanowiono nie powoływać pełnomocnika strefy centralnej. Pełnomocnicy mają zostać powołani do połowy marca br.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie harmonogramu imprez na I półrocze 2012 r., który został zamieszczony na stronie internetowej WZSzach:

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów – Żerków, czerwiec,

Mistrzostwa Wielkopolski Przedszkolaków – Poznań, 1-dniowy turniej (propozycja Prezesa), kwiecień/maj, chęć organizacji ww. turnieju zgłosił Maciej Sroczyński z Kalisza,

Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów – kwiecień/maj, 5 stref.

Z uwagi na otrzymane z WSS środki finansowe z przeznaczeniem na zakwaterowanie 
i wyżywienie kadry juniorów w wysokości ok. 10.000,00 zł zaproponowano zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego lub obozu połączonego z turniejem szachowym. Pieniądze nie mogą być wykorzystane na zakwaterowanie i wyżywienie juniorów podczas Mistrzostw Polski Juniorów.

Sygnalizowano potrzeby zatrudnienia trenera i/lub opiekuna wojewódzkiego na Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 – 18 oraz na OSU, jednak nie wyznaczono ww. osób. Sprawę realizują koordynator ds. kadry juniorów, wiceprezes ds. młodzieży i szkolenia oraz przewodnicząca komisji młodzieżowej.

Prezes poinformował o złożonych w Urzędach wnioskach o dotacje:

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów – UMWW,

XXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu – UMWW, UM (przyznano 8.000,00 zł),

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów – UMWW,

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików – UMWW.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w UMWW nastąpi w II połowie marca br.

Zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Poznaniu na szkolenia dzieci i młodzieży.

Na prowadzenie sekretariatu WZSzach zostanie podpisana umowa między WSS a sekretarzem Mileną Magnucką. Skarbnik Urszula Wesołowska poinformowała o swoich dyżurach w siedzibie WZSzach we wtorki w godzinach 9.00 – 10.00.

Prezes poinformował o kosztach obsługi księgowej w kwocie 67,97 zł/miesiąc z uwagi na brak środków na powyższy cel w WSS, który do tej pory finansował ww. usługę.

Skarbnik w skrócie przedstawiła sprawy finansowe WZSzach: zaległości pieniężne klubów za 2010 r. i 2011 r. oraz zobowiązania WZSzach wobec PZSzach za lata 2007-2009. Prezes wystosował pismo do PZSzach z prośbą o umorzenie całości bądź części zobowiązań WZSzach lub rozłożenie zobowiązań na raty. Mimo bezpośrednich rozmów Prezesa ze Skarbnikiem PZSzach w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi z PZSzach – temat ten ma być omawiany na kolejnych zebraniach Zarządu PZSzach.

Maciej Cybulski zaproponował przekształcenie strony internetowej WZSzach w systemie joomla. Stworzenie grafiki do strony będzie kosztowało ok. 1.000,00 zł. Prezes zaproponował, aby zorientować się, czy istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania strony przez firmę bądź osobę fizyczną w zamian za reklamę.

Przewodniczący Kolegium Sędziów Waldemar Kopydłowski przedstawił skład Kolegium Sędziów: Paweł Staniszewski – Wiceprzewodniczący Kolegium, Magdalena Judek – Sekretarz, Andrzej Ancuta, Maciej Cybulski, Zbigniew Szczepaniak – Członkowie Kolegium. Przewodniczący podkreślił, że regulamin działania Kolegium Sędziów został bardzo dobrze oceniony przez p. Filipowicza. Poinformował, że w 2012 r. odbędzie się co najmniej jeden kurs sędziowski i konferencja sędziowska. Ponadto, złożył wniosek, aby realizowane zajęcia podczas organizowanego przez WZSzach obozu objęły, m. in. przepisy szachowe, na co Prezes wyraził zgodę. Poruszył również problem ekwiwalentów sędziowskich i stawki kilometrówki dotyczącej zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej.

Dnia 10.01.2012 r. Zarząd przyjął Uchwałę nr 1/2012 w sprawie: przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego WZSzach nr 1/WP/2012 (załącznik nr 2). Uchwałę przegłosowano w trybie elektronicznym (6 na 11 osób głosowało za przyjętym wariantem).

Termin następnego zebrania Zarządu ustalono wstępnie w Żerkowie na czerwiec.

 

Protokołowała:

Milena Magnucka

 

Załączniki:

 

  1. Lista obecności z zebrania Zarządu WZSzach z 25.02.2012 r.;
  2. Uchwała nr 1/2012 Zarządu WZSzach z 10.01.2012 r.

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję