Protokół nr 5/2012 z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego z 1 grudnia 2012 r.

                                                                                                                                                          Poznań, 1 grudnia 2012 r.

 

Protokół nr 5/2012

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 1 grudnia 2012 r.

 

 

1 grudnia 2012 r. w siedzibie WSS przy ul. Reymonta 35 odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Marka Zboronia z uwagi na uczestnictwo w imprezie firmy, w której Prezes pracuje i Jolanty Mikołajczyk z uwagi na uczestnictwo w turnieju w dniach 1-2 grudnia br., Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Hadyniak, Członkowie Komisji Rewizyjnej Andrzej Ancuta i Tomasz Pilarski, Jagoda Gołek – nowy koordynator Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

Z uwagi na nieobecność Prezesa, przegłosowano, iż zebranie poprowadzi Łukasz Dębowiak (Łukasz Dębowiak wstrzymał się od głosu, pozostali Członkowie głosowali za).

Łukasz Dębowiak przywitał wszystkich obecnych i zaznaczył, że absencja Prezesa na trzecim
z kolei zebraniu nie jest korzystna dla wielkopolskich szachów. Następnie przeczytał program zebrania, w którym została zmieniona kolejność omawiania punktów. Wybór nowego Wiceprezesa ds. Organizacyjnych i regulamin powoływania Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików zostały przesunięte odpowiednio na 4 i 5 punkt zebrania ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia zebrania przez Pawła Staniszewskiego i Jagodę Gołek.

Sekretarz WZSzach Milena Magnucka odczytała protokół z posiedzenia Zarządu z 27.10.2012 r., który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Milena Magnucka przeczytała projekt statutu, opracowany 24.11.2012 r. przez zespół powołany do prac nad statutem przez Zarząd WZSzach. 25.11.2012 r. Członkowie Zarządu mailem otrzymali protokół z posiedzenia ww. zespołu, przedstawiający porównanie dotychczasowego statutu z opracowaniem zespołu wraz z informacją o dokonanych zmianach i uwagach. Zostały podjęte dyskusje nt. pełnienia funkcji Prezesa WZSzach nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, co zostało odrzucone przez Zarząd oraz wyboru Prezesa WZSzach przez Zarząd WZSzach, za czym głosował Adam Wojcieszak, pozostali Członkowie Zarządu głosowali przeciwko. Ważną zmianą w projekcie statutu jest uwzględnienie w członkach WZSzach członków honorowych. Ponadto doprecyzowano część zapisów, skorygowano literówki oraz dostosowano statut w sposób umożliwiający WZSzach ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego. Zarząd upoważnił Milenę Magnucką do kontaktu z prawnikiem UMWW ws. statutu.

Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów został ustalony na pierwszy kwartał
2013 r. Dokładniejszy termin będzie uzgodniony po uzyskaniu opinii prawnej nt. statutu. Przedmiotem obrad będą również sprawy personalne Zarządu WZSzach.

Paweł Staniszewski poinformował o ustąpieniu z funkcji Wiceprezesa ds. Organizacyjnych
ze względu na dużo krytycznych uwag do jego pracy. Przekazał pismo ws. podjęcia ww. decyzji, sprawozdanie z jego działalności za okres listopad 2011 r. – listopad 2012 r. oraz pieczątki: WZSzach i Wiceprezesa ds. Organizacyjnych.

Urszula Wesołowska poruszyła temat inwentaryzacji, gdyż nieznane jest miejsce przechowywania części sprzętu WZSzach, m.in. szachownicy elektronicznej, projektora, tablicy demonstracyjnej, dwóch drukarek. Paweł Staniszewski zaproponował powołanie komisji inwentaryzacyjnej i opuścił posiedzenie Zarządu.

Rezygnacja Pawła Staniszewskiego z funkcji Wiceprezesa została przyjęta (wszyscy Członkowie obecni na zebraniu głosowali za). Łukasz Dębowiak podziękował za pracę Pawłowi Staniszewskiemu, który był nie tylko Wiceprezesem ds. Organizacyjnych, ale również koordynatorem Kadry Wojewódzkiej
i organizatorem zjazdów Akademii Szachowej. Nowym Wiceprezesem ds. Organizacyjnych został Maciej Cybulski (Maciej Cybulski wstrzymał się od głosu, pozostali Członkowie obecni na zebraniu głosowali za). W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 11/2012 z 1.12.2012 r. w sprawie zmiany funkcji pełnionych przez Pawła Staniszewskiego i Macieja Cybulskiego w Zarządzie WZSzach.

 

Następnym punktem zebrania był regulamin Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików. Regulamin został opracowany przez Arletę Magnucką i po dyskusji na jego temat – ustalenie kryteriów powoływania kadrowiczów w taki sposób, aby nie było wątpliwości, kto powinien zostać powołany do Kadry, obowiązek kadrowiczów w uczestniczeniu w turniejach, za które województwo zdobywa punkty, czas, na który zostaje powołana kadra, wprowadzono następujące zmiany:

1) kadra na wniosek koordynatora, zatwierdzona przez Zarząd WZSzach może zostać zmieniona w połowie roku, jeżeli kadrowicze nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków;

2) do kadry mogą być powołane osoby ze starszego rocznika do lat 18;

3) kadrowicz ma prawo reprezentować barwy WZSzach (dot. loga).

Obowiązki kadrowiczów zostaną dodatkowo uzupełnione przez koordynatora – Jagodę Gołek.

Regulamin z ww. poprawkami został przyjęty (Urszula Wesołowska i Łukasz Michno wstrzymali się od głosu, pozostali Członkowie głosowali za). W regulaminie mogą nastąpić zmiany, które zostaną uzgodnione elektronicznie.

Witold Hadyniak zwrócił uwagę, aby kadrowicze otrzymali pełne informacje nt. uzyskanej kwoty z WSS, konieczności dopłat do turniejów szachowych, badań lekarskich i testów sprawnościowych.

Ustalono, iż zwrot kosztów udziału w turniejach szachowych nastąpi po przedstawieniu przez klub/opiekuna odpowiednich rachunków, zgodnie z wymogami WSS.

Z uwagi, iż Witold Hadyniak miał zastrzeżenia do konieczności wykonywania testów sprawnościowych przez szachistów, Waldemar Kopydłowski poinformował, iż ww. problem poruszany był również podczas zebrania PZSzach i dodał, że do przepisów należy się dostosować.

Następnie Witold Hadyniak zawiadomił o przeprowadzeniu kontroli dokumentów WZSzach
i przekazał jej zakres. Poinformował o skardze Prezesa ws. nielegalnego zwoływania zebrań przez Zarząd i braku akceptacji wielu propozycji terminów zebrań. Z powyższymi zarzutami Zarząd się nie zgodził, gdyż Prezes od wielu miesięcy nie zwołuje zebrań.

Bernadeta Ancuta poinformowała, iż regulamin Zarządu jeszcze nie został w całości opracowany.

Waldemar Kopydłowski przekazał następujące informacje:

1) została zatwierdzona obsługa sędziowska dla III Ligi Seniorów i Juniorów oraz dla IV Ligi Seniorów A, B i Juniorów;

2 )FIDE podjęła decyzję o wprowadzeniu licencji sędziowskich FIDE dla sędziów, którzy będą prowadzili zawody klasyfikowane w rankingu FIDE wraz z określeniem opłat;

3) występują błędy przy obliczaniu punktacji Bergera w programie chessarbiter;

4) w 2012 r. Kolegium Sędziów przyznało 9 licencji;

5) finanse Kolegium: wpływy – 3.500,00 zł, koszty (administracyjne, kurs sędziowski, transport) – 2.851,61 zł, sprawami finansowymi zajmuje się głównie Magdalena Judek.

Adam Wojcieszak przedstawił kalendarz WZSzach na 2013 r. Bernadeta Ancuta zaproponowała, aby Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w 2013 r. w szachach klasycznych zostały wyłączone z konkursu ofert i zorganizowane były przez Zarząd WZSZach w Żerkowie. Wszyscy obecni głosowali za organizacją ww. turnieju przez Zarząd WZSzach. W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 12/2012 z 1.12.2012 r. w sprawie organizacji Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych w 2013 r. przez Zarząd WZSzach. Z uwagi, iż w Żerkowie były rozgrywane kilka razy pod rząd Mistrzostwa, Łukasz Dębowiak zasugerował, aby poszukać innego miejsca na organizację turnieju.

Następnie Adam Wojcieszak przedstawił regulamin przetargu ofertowego i formularz oferty. W regulaminie wprowadzono drobne zmiany. Została powołana komisja przetargowa w składzie: Adam Wojcieszak – przewodniczący, Łukasz Michno i Arleta Magnucka – członkowie. Skład komisji został przyjęty jednogłośnie. Ustalono, iż do końca 2012 r. można zgłaszać oferty na organizację III i IV Ligi Juniorów i do 10.01.2013 r. na organizację Mistrzostw Wielopolski Przedszkolaków.

Maciej Cybulski poinformował, iż od 2013 r. zostanie uruchomiona nowa strona internetowa WZSzach, w związku z czym przypomniał o uzupełnieniu na niej bieżących informacji.

Bernadeta Ancuta przekazała, iż zobowiązania WZSzach wobec PZSzach zostały rozłożone na 5 lat. W tym roku została spłacona kwota 4.000,00 zł, w tym zaległości w euro.

Zdecydowano, iż zostanie złożona oferta na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań miasta Poznania w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Tomasz Pilarski poruszył sprawę numeru licencji klubu AZS Poznań – w bazie Centralnego Rejestru PZSzach istnieje zapis, że AZS Poznań posiada licencję klubową nadaną przez WZSZach. Taki wniosek nigdy nie wpłynął do WZSzach i w rejestrze WZSzach pod takim samym numerem licencji już widnieje Gorzycki Klub Sportowy i tylko ten klub ma prawo do legitymowania się tym numerem. PZSzach poinformował, iż z WZSzach do biura PZSzach wpłynęły podpisane dokumenty rejestracyjne klubu AZS Poznań. W Deklaracjach brakowało numerów, które powinien wcześniej nadać WZSzach. Numery zostały przekazane drogą mailową i w celu uniknięcia biurokracji zostały one wprowadzone do Centralnego Rejestru. Tomasz Pilarski zaproponował, aby klub AZS Poznań złożył wniosek o nadanie licencji klubowej i porozmawiać z przedstawicielami klubu. Postanowiono, iż Komisja Dyscyplin
i Wyróżnień wyjaśni ww. sprawę.

Bernadeta Ancuta złożyła wniosek o przyznanie brązowych honorowych odznak od PZSzach
dla następujących osób: Jagody Gołek, Łukasza Bardeli, Jacka Kowalskiego, Henryka Biszofowa. Wszyscy obecni Członkowie głosowali za.

Adam Wojcieszak wycofał swoją rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Sportowych, przekazując stosowne pismo.

Łukasz Dębowiak poinformował, iż Zarząd WZSzach otrzymał zaproszenie na Turniej Szachowy
z okazji 90 - lecia Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów 2012
, podczas którego zostaną wręczone wyróżnienia. Zaproponował, iż jeśli Prezes nie pojedzie na ww. turniej zostanie wydelegowana jedna osoba z Zarządu.

Łukasz Dębowiak kończąc spotkanie, podziękował wszystkim osobom za przybycie na zebranie.

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący zebrania:

Milena Magnucka                                                                     Łukasz Dębowiak

 

 

 

Załączniki:

  1. Lista obecności.
  2. Uchwała nr 11/2012 Zarządu WZSzach z 1.12.2012 r.
  3. Uchwała nr 12/2012 Zarządu WZSzach z 1.12.2012 r.


Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję