Protokół nr 1/2013 z zebrania Zarządu WZSZach z 9.02.2013 r.

          Poznań, 9 lutego 2013 r.

 

 

Protokół nr 1/2013

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 9 lutego 2013 r.

 

 

9 lutego 2013 r. w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1 (Centrum Kształcenia Ustawicznego, Bursa Szkolna nr 1) odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Pawła Staniszewskiego, Bernadety Ancuty i Łukasza Michno zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

Przewodniczący zebrania Adam Wojcieszak przywitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad, w którym został dodany punkt „Informacja Kolegium Sędziów”. Ww. porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Sekretarz WZSzach Milena Magnucka odczytała protokół z posiedzenia Zarządu WZSzach z 1.12.2012 r., który został przyjęty jednogłośnie.

Waldemar Kopydłowski przedstawił proponowane zmiany do regulaminu rozgrywek drużynowych:

 1. rozdzielenie regulaminu dla juniorów i seniorów oraz zatwierdzanie ich w każdym sezonie;
 2. zmniejszenie liczby drużyn w IV Lidze Juniorów do 10 i utworzenie ligi strefowej;
 3. zdefiniowanie słowa „edycja” (rok poprzedni czy ciąg dalszy rozgrywek centralnych z poprzedniego roku), co wyjaśni sprawę ograniczenia startu zawodników w lidze niższej startujących poprzednio w lidze wyższej;
 4. wyrównanie tempa gry w III i IV Lidze Juniorów, co jest istotne dla uzyskania kategorii centralnej;
 5. wporwadzenie kar za wycofywanie się drużyn z rozgrywek;
 6. obowiązek stawienia się kapitanów/opiekunów drużyn na zebraniu kapitanów.

Dodatkowo Waldemar Kopydłowski poinformował, iż będzie prowadzona ewidencja dot. zezwolenia na pełnienie funkcji sędziego głównego podczas turniejów szachowych zgłoszonych do FIDE.

Łukasz Dębowiak zaznaczył, iż strefowa liga juniorów będzie generowała dodatkowe koszty dla WZSzach oraz zaproponował wprowadzenie zero tolerancji dla zawodników, którzy spóźniają się na rundę. Adam Wojcieszak zasugerował wcześniejszy termin zgłoszeń do lig.

Następnie Urszula Wesołowska przeczytała pismo p. Marka Zboronia z 18.01.2013 r. ws. jego rezygnacji z funkcji Prezesa WZSzach i uczestnictwa w Zarządzie WZSzach. W ww. piśmie zawarta była również informacja, iż dokumenty, pieczątki i sprzęt WZSzach zostaną przekazane Pawłowi Staniszewskiemu i Maciejowi Cybulskiemu do 31.01.2013 r., co nie zostało dopełnione. W związku z powyższym ustalono, iż zostanie skierowane pismo do p. Marka Zboronia, informujące o obowiązku dokonania zwrotu własności WZSzach oraz przekazania sprawozdania z jego działalności. Pismo zostanie przygotowane przez Milenę Magnucką.

Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrana Delegatów ws. zmiany statutu WZSzach i Walnego Zebrania Delegatów ws. wyboru Prezesa WZSzach został ustalony na dzień 20.04.2013 r.

Adam Wojcieszak przekazał, że regulamin Zarządu WZSzach zostanie przedyskutowany na kolejnym zebraniu Zarządu lub w formie elektronicznej z uwagi na nieobecność Bernadety Ancuty, która była odpowiedzialna za przygotowanie ww. regulaminu.

Komunikat Organizacyjno-Finansowy został przyjęty elektronicznie, a ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksem.

Skarbnik Urszula Wesołowska przekazała informacje finansowe i organizacyjne:

 1. wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. – ok. 14.000,00 zł;
 2. zobowiązania wobec PZSzach – ok. 5.114,00 zł;
 3. dotacja z Urzędu Miasta Poznania na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Poznańskiego – 4.000,00 zł;
 4. wzrost kosztu obsługi księgowej – z kwoty 67,97 zł/miesiąc do 100,00 zł/miesiąc;
 5. zalegające kluby ze składkami;
 6. potrzeba zakupu szafy do sprzętu szachowego i dokumentów;
 7. pieczątka WZSzach dla sekretarza;
 8. oznaczenie banerów;
 9. kwestia dresów na OSU, na stanie jest 7 sztuk. Ustalono, iż zostaną kupione koszulki na własność dla zawodników oraz dresy lub bluzy do wypożyczenia. Maciej Cybulski zobligował się do sprawdzenia kosztów ww. ubrań.

W związku z zapytaniami p. Witolda Hadyniaka odnośnie wydatków poniesionych w 2012 r., Arleta Magnucka zaproponowała, aby skarbnik na bieżąco prowadziła dokumentację finansową np. w pliku excel z uwzględnieniem m.in. nr dokumentu księgowego, kwoty, przeznaczenia wydatku.

Maciej Cybulski przedstawił pomysł dokonania zmiany w grafice loga WZSzach. Jak będą gotowe projekty, przedstawi je na zebraniu Zarządu.

Kolejnym punktem zebrania była Województwa Kadra Juniorów i Młodzików. W przedstawionej przez koordynatora Jagodę Gołek propozycji kadry znalazło się 2 przedszkolaków. Wg Urszuli Wesołowskiej powołanie ich do kadry było niezgodne z regulaminem, gdyż o powołaniu do kadry decyduje udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach klasycznych, a przedszkolacy zajęli odpowiednio 6 i 7 miejsce w Mistrzostwach Polski Przedszkolaków z tempem gry 30’ (nie są to szachy klasyczne). Ponadto opowiada się, aby do kadry zostali powołani zasłużeni zawodnicy z osiągnięciami, gdyż „inwestowanie” w zbyt młodych zawodników w kadrze jest ryzykowne, ponieważ nie wiadomo, czy w przyszłości będą grać w szachy. Adam Wojcieszak z kolei wnioskował o powołanie do kadry Macieja Adamczewskiego. Wg Łukasza Dębowiaka na dzień dzisiejszy nie ma wystarczającego uzasadnienia powołania do kadry Macieja Adamczewskiego, z uwagi na jego brak występu w MPJ w 2012 r. i brak bardzo dobrych wyników w turniejach z silną obsadą, gdzie można by dokonać porównania jego wyników z wynikami czołowych juniorów Wielkopolski (np. zdobycie przez niego I miejsca w turnieju Pierwszej Szansy, o czym wspomniał Adam Wojcieszak, w którym miał pierwszy nr startowy nie jest wystarczającym uzasadnieniem do powołania do kadry). Nawiązując do wypowiedzi Urszuli Wesołowskiej, Łukasz Dębowiak i Arleta Magnucka optowali za powołaniem do kadry wg wyników za 2012 r., a nie wg wieku. Współfinansowanie młodych zawodników ma na celu zmotywowanie ich do dalszej pracy, co daje szansę na osiągnięcie bardzo dobrych wyników w przyszłości. Ich zdaniem lepiej powołać do kadry młodsze dzieci, które w swojej kategorii wiekowej osiągnęły wysokie miejsca w MP, niż zawodników, którzy zajęli miejsca dalsze miejsca w MPJ. MP Przedszkolaków dla młodszych dzieci to najważniejszy turniej w roku i na tej podstawie 2 osoby zostały zaproponowane do Kadry. Milena Magnucka zgodziła się z opinią Łukasz Debowiaka i Arlety Magnuckiej.

Urszula Wesołowska dodała, iż kadra musi zostać powołana najpóźniej w połowie marca br. i zaproponowała, aby koordynator dokładniej umotywował wybór zawodników do kadry.

Jolanta Mikołajczyk zasugerowała, aby upewnić się, czy do Kadry Młodzików mogą być powołane dzieci poniżej 10 roku życia (w przeszłości Ministerstwo Sportu nie dofinansowywało dzieci poniżej 10 roku życia).

Z uwagi na ww. zastrzeżenie ustalono, iż w przypadku możliwości powołania do kadry dzieci poniżej 10 roku życia, kadra zostanie przegłosowana elektronicznie. W przeciwnym wypadku koordynator naniesie stosowne zmiany.

Ustalono, iż Arleta Magnucka będzie rozliczała dokumenty WZSzach klubów, które zdobyły punkty i środki finansowe we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży i przekazały w tym celu upoważnienia dla WZSzach.

Adam Wojcieszak przedstawił sprawozdanie Komisji Przetargowej z ogłoszonych konkursów ofert. Na ogłoszony konkurs ws. organizacji III i IV Ligi Juniorów wpłynęła 1 oferta – KTS-W Kalisz, któremu została przyznana organizacja ww. turniejów.

Z uwagi, iż na pozostałe konkursy nie wpłynęły żadne oferty, zdecydowano, iż organizacje Mistrzostw Wielkopolski zostaną dofinansowana przez WZSzach w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na puchary, medale, dyplomy lub wynagrodzenie sędziego wraz z mozliwością bezpłatnego wypożyczenia sprzętu szachowego WZSzach.

Łukasz Dębowiak zaproponował organizację Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach
np. szybkich dzień po zakończeniu Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych (wstępny termin to 21-26.06.2013 r., proponowane miejsca: Żerków i Zbąszyń), co obniży koszt transportu klubów.

Koordynatorem organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Poznańskiego został Maciej Cybulski.

Sprawozdanie z inwentaryzacji w WZSzach zostało przesunięte na następne zebranie z uwagi na nieobecność Bernadety Ancuty, która pełniła funkcję sekretarza podczas inwentaryzacji.

Adam Wojcieszak przekazał, iż regulamin Mistrzostw Wielkopolski należy poprawić (m.in. nazewnictwo opłat, kwestię propozycji remisu przed 30 posunięciem).

Z uwagi, iż do Olimpiady Sportów Umysłowych zakwalifikowało się 12 zawodników z Wielkopolski, WZSzach przysługuje dofinansowanie dla 3 opiekunów/trenerów. Łukasz Dębowiak zobligował się skontaktować z rodzicami/klubami ww. zawodników odnośnie kwestii ich opiekunów i trenerów.

Jednocześnie zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej WZSzach o możliwości zoganizowania opiekuna i trenerów wojewódzkich przez Zarząd WZSzach na Mistrzostwa Polski Juniorów (zawodnicy będą partycypować w kosztach). Łukasz Dębowiak przekaże również rodzicom/klubom ww. informacje w formie mailowej.

Urszula Wesołowska przedstawiła sytuację jaka miała miejsce w przypadku UKS Roszady Lipno. 28.12.2012 r. klub zapłacił składkę w wysokości 620,00 zł, a 23.11.2012 r. został skreślony z listy członków PZSzach z powodu nie wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Zarząd WZSzach pozwolił klubowi na uregulowanie zobowiązań do 31.12.2012 r. Adam Wojcieszak zaproponował, aby z przelanych środków finansowych zostały potrącone zaległości UKS Roszady Lipno i poinformować klub o konieczności ponownego zarejestrowania się w PZSzach. Ww. pismo zostanie przygotowane i wysłane przez Urszulę Wesołowską.

W wolnych głosach i wnioskach Arleta Magnucka poruszyła kwestię przekładania meczy w III Lidze Seniorów, gdyż w jednym przypadku sędzia główny zgodził się na przełożenie meczu, natomiast w drugim przypadku nie wyraził zgody. Adam Wojcieszak zapewnił, że podobna sytuacja już nie będzie miała miejsca i wszystkie drużyny będą traktowane w ten sam sposób.

Łukasz Dębowiak podziękował za kondolencje i kwiaty przekazane przez Zarząd WZSzach na pogrzebie jego matki.

Adam Wojcieszak kończąc spotkanie, podziękował wszystkim osobom za przybycie na zebranie.

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący zebrania:

Milena Magnucka                                                                     Adam Wojcieszak

 

 

Załącznik:

Lista obecności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję