Protokół nr 3/2013 z zebrania Zarządu WZSzach z 28.09.2013 r.

 

Poznań, 28 września 2013 r.

 

 

 

Protokół nr 3/2013

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 28 września 2013 r.

 

 

28 września 2013 r. w Poznaniu w siedzibie WZSzach odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności Łukasza Michno, Przewodniczący Kolegium Sędziów Waldemar Kopydłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Hadyniak, Andrzej Ancuta i Krzysztof Chojnacki zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

 

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący zebrania Łukasz Dębowiak przywitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad, w którym pkt 10 został usunięty ze względu na nieobecność Jagody Gołek – Trenera Koordynatora Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików oraz pkt.: 12-14 i 16-17 zostały przeniesione odpowiednio na miejsca: 2-6. Porządek zebrania z ww. zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Rozliczenie Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Żerkowie

W związku z rozbieżnościami w rozliczeniu MWJ w Żerkowie p.o. skarbnika Bernadety Ancuty i organizatora Jolanty Mikołajczyk, rozliczenie nie zostało przyjęte. Bernadeta Ancuta poinformowała, iż wszystkie opłaty winny przechodzić przez konto bankowe oraz że kasa fiskalna jest niezbędna (co nie budziłoby wątpliwości w przypadku osiągniętych wpływów i poniesionych wydatków), z czym nie zgodziła się Jolanta Mikołajczyk i dodała, że kluby szachowe są przyzwyczajone do dokonywania opłat w formie gotówkowej. Łukasz Dębowiak zaproponował spotkanie z ww. osobami celem usunięcia rozbieżności.

W celu uniknięcia w przyszłości nieporozumień Witold Hadyniak zasugerował utworzenie kasy wewnętrznej lub wpłacanie każdej otrzymanej gotówki niezwłocznie na konto bankowe
oraz utworzenie osobnych kont na poszczególne imprezy.

Z uwagi, iż PZSzach nie uwzględnił w całości dokonanych opłat klasyfikacyjno-rankingowych za MWJ Bernadeta Ancuta została zobowiązana do wyjaśnienia z PZSzachem przekazanych ww. opłat. Dodatkowo zobowiązała się do kontaktu z PZSzach, aby na koto WZSzach wpłynął zwrot z PZSzach dot. kaucji przekazanej przy składaniu ofert na organizację imprez.

Podsumowanie i rozliczenie Festiwalu Szachowego w Poznaniu

Maciej Cybulski podsumował Festiwal:

 1. pula nagród finansowych i rzeczowych wyniosła ponad 15.000 zł;
 2. turniej rozgrywany był w auli gmachu głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 3. sponsorami byli: UM Poznania, UMWW, Enea Operator, Aquanet, UEP, NIKU bowling, Restauracja Szachownica, kontenerART, patronat objęło Radio Merkury;
 4. każdego dnia odbywały się imprezy towarzyszące m.in. turniej szachów Fischera, turniej szachów błyskawicznych, turniej kloca, symultana z 2 arcymistrzami jednocześnie (GM J. Tomczak i GM K. Dragun), wyświetlenie filmu na kontenerART;
 5. łącznie we wszystkich rozgrywanych imprezach uczestniczyły 102 osoby;
 6. nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej przez UM Poznania – do zwrotu ok 200zł.

Milena Magnucka dodała, iż sprawozdanie z turnieju został przekazane do UMWW 27.09.2013 r., a do UM zostanie dostarczone 30.09.2013 r.

 

Łukasz Dębowiak podziękował Maciejowi Cybulskiemu za bardzo dobre zorganizowanie Festiwalu
i pozyskanie sponsorów. W porównaniu do turnieju „Szachowe Lato” w Poznaniu, obsada Festiwalu była zdecydowanie silniejsza. Ponadto na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników przedstawił bardzo pozytywne oceny nt. organizacji Festiwalu (m.in. warunki do gry, sędziowie, imprezy towarzyszące, formuła, termin turnieju). Dodatkowo zauważył, iż mało juniorów wzięło udział w turnieju. Andrzej Ancuta zaproponował, aby w przyszłym roku zorganizować obóz/zgrupowanie
dla juniorów podczas rozgrywania Festiwalu.

Witold Hadyniak i Paweł Staniszewski również pozytywnie odnieśli się do organizacji Festiwalu.

 

Rozliczenie dotacji z WSS „za punkty” + środki WZSzach przyznane dla juniorów

Rozliczenie dotacji z WSS „za punkty” przedstawiła Arleta Magnucka:

 1. dotacja za punkty dla klubów rozliczanych przez WZSzach została przeznaczona na turnieje: MWJ w Żerkowie, II Liga Juniorów, Mistrzostwa Makroregionalne Młodzików w Łazach;
 2. dotacja za punkty dla WZSzach została przeznaczona na turnieje: MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych, Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Polanicy, Mistrzostwa Makroregionalne Młodzików w Łazach;
 3. dofinansowanie ze środków WZSzach objęło turnieje: OSU, MPJ do lat 16 i 18, MEJ;
 4. łączna dotacja z WSS za punkty, wynikająca z umowy z WZSzach wyniosła 8.281 zł, w tym 4.123,01 zł do dyspozycji WZSzach i 4.157,99 zł do dyspozycji do klubów;
 5. z dofinansowania z dotacji za punkty dla WZSzach i środków WZSzach skorzystało łącznie 15 wielkopolskich klubów szachowych.

Łukasz Dębowiak bardzo dobrze ocenił rozliczenie otrzymanych dotacji a przedstawione rozliczenie
za bardzo czytelne, które zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Stan finansów, ogólny bilans za I-VIII 2013 r.

W związku z brakiem informacji nt. finansów WZSzach od p.o. skarbnika Bernadety Ancuty, Łukasz Dębowiak poprosił o dane nt. stanu konta WZSzach, tegorocznych wpływów, wydatków, szczegółowe zestawienie kosztów na podstawienie wyciągu bankowego i raportu kasowego. Bernadeta Ancuta zobowiązała się do przygotowania ww. informacji do końca października br.

 

Witold Hadyniak poinformował, iż w związku z brakiem kontroli nad finansami WZSzach na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna nie udzieliłaby Zarządowi absolutorium.

 

Bieżące i zaległe rozliczenie z PZSzachem

Bernadeta Ancuta poinformowała, iż na bieżąco są regulowane opłaty a zaległe zobowiązania wobec PZSzach wynoszą ok. 3 000 zł.

 

Adam Wojcieszak zwrócił uwagę, iż część klubów zalega z opłatami za ligi wielkopolskie. Paweł Staniszewski przekazał, iż sprawdzenie ww. wpłat należy do obowiązków Wiceprezesów
ds. Organizacyjnych i Sportowych we współpracy ze Skarbnikiem. Waldemar Kopydłowski poinformował, iż do rozpoczęcia rozgrywek powyższą informację powinien sprawdzić organizator,
a od momentu rozpoczęcia turnieju obowiązek ten przechodzi na sędziego głównego. Zatem
za dopuszczenie do lig odpowiada organizator zawodów, a opłaty za osoby rezerwowe sędzia.

 

Łukasz Dębowiak poprosił Adama Wojcieszaka o umieszczenie na stronie internetowej WZSzach do 29.09 br. listy drużyn, które zalegają z opłatami za wielkopolską ligę.

 

Zapoznanie z protokołem z 15.06.2013 r.

Sekretarz WZSzach Milena Magnucka odczytała protokół z posiedzenia Zarządu WZSzach z 15.06.2013 r., który został przyjęty jednogłośnie.

 

Wybór nowych członków Zarządu i zmiana funkcji członków Zarządu

Łukasz Dębowiak przekazał, iż Łukasz Michno z powodów osobistych przez najbliższe 2 lata nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniach Zarządu i , że jego praca będzie ograniczona do formy elektronicznej.

 

W związku z zakwestionowaniem przez sąd wyboru nowych członków Zarządu (K. Chojnacki, A. Ancuta) oraz zmiany funkcji członków w Zarządzie w formie elektronicznej (B. Ancuta, A. Magnucka) – statut nie przewiduje zasad głosowania ws. zmian w Zarządzie drogą elektroniczną, ponownie zostało przeprowadzone głosowanie ws. dokooptowania do Zarządu na członka Zarządu: Krzysztofa Chojnackiego (wszyscy głosowali za) i Andrzeja Ancutę (wszyscy głosowali za) oraz wyboru Bernadety Ancuty na Skarbnika WZSzach (2 osoby wstrzymały się, pozostali głosowali za) i Arlety Magnuckiej na Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia (wszyscy głosowali za). W związku z powyższym została przyjęta uchwała nr 9/2013 Zarządu WZSzach z 28.09.2013 r. w sprawie zmiany składu Zarządu.

 

Zmiana Regulaminu Zarządu

Z uwagi, iż projekt nowego regulaminu nie został przesłany przez Bernadetę Ancutę do wszystkich członków Zarządu, zostanie on przegłosowany drogą elektroniczną.

 

Zatwierdzenie Regulaminu Głosowań Elektronicznych

Dotychczas obowiązujący regulamin został przyjęty jednogłośnie.

 

Aneks do KOF na 2013 r. i KOF na 2014 r., w tym pobieranie opłat za wypożyczenie sprzętu szachowego

KOF na 2014 r. zostanie przygotowany przez Bernadetę Ancutę i przegłosowany pod koniec br. W aneksie do KOF na 2013 r. zostały jednogłośnie przegłosowane kwestie:

 1. opłat za ligi: wzrost wpisowego o 30 zł, tj. III Liga Seniorów – 210 zł, IV Liga Seniorów – 160 zł, III Liga Juniorów – 150 zł, IV Liga Juniorów – 120 zł;
 2. walkowerów: do godz. 18.00 dnia poprzedzającego rozgrywki drużyna winna skutecznie poinformować kapitana drużyny przeciwnej, sędziego i Wiceprezesa ds. Sportowych o walkowerze indywidualnym, w przeciwnym wypadku klub zostanie ukarany karą w wysokości 50 zł z czego 25 zł zostanie przekazane do klubu drużyny przeciwnej;
 3. wycofania drużyny z rozgrywek – wpisowe nie zostanie zwrócone, jeśli drużyna seniorska wycofa się z turnieju po wydaniu 1 komunikatu sędziowskiego, a juniorska później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

Zmiany w KRS i przyjęcie uchwały ws. pobierania wpłat i opłat od adresatów zadań.

Zmiany w KRS nie zastały zaakceptowane przez sąd z uwagi na błędne wypełnienie formularzy ZK. W następnym tygodniu Milena Magnucka zobowiązała się spotkać z prawnikiem z punktu konsultacyjnego UMWW w celu skorygowania błędów. Bernadeta Ancuta w miarę możliwości również skontaktuje się z prawnikiem ws. ww. wniosków.

 

Jednogłośnie została przyjęta uchwała nr 10/2013 Zarządu WZSzach z 28.09.2013 r.  w sprawie prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej przez WZSzach.

 

Wyniki inwentaryzacji i przeniesienie sprzętu materiałów szachowych.

Ustalono, iż wszystkie materiały i sprzęt szachowy pozostanie w biurze WZSzach i członkowie Zarządu mieszkający w Poznaniu sprawdzą i spiszą dokumenty.

 

Przygotowanie do lig wielkopolskich

Puchary i medale dla lig seniorskich za poprzednie rozgrywki w sezonie 2012/2013 zostaną zakupione przez Macieja Cybulskiego. Zebranie kapitanów odbędzie 6.10.2013 r. w Poznaniu, w którym będą uczestniczyć Łukasz Dębowiak, Adam Wojcieszak i Łukasz Michno. Skład sędziowski zostanie przegłosowany w formie elektronicznej.

 

Zmiany w Wielkopolskiej Kadrze Juniorów i Młodzików na 2013 r.

Celem zrealizowania planu szkoleniowego i wykorzystania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na kadrę wojewódzką w miejsce Anny Sokołowskiej została powołana Karolina Jarmużek (2 osoby wstrzymały się, pozostali głosowali za), w miejsce Dawida Niekrasia – Paweł Musiałkiewicz (wszyscy głosowali za), w miejsce Wiktora Kwiatkowskiego – Kacper Tomaszewski (wszyscy głosowali za), w miejsce Filipa Rosińskiego i Weroniki Momot – Hubert Niemier i Jacek Miętkiewicz (wszyscy głosowali za). W związku z powyższym została przyjęta uchwała nr 11/2013 Zarządu WZSzach z 28 września 2013 r. w sprawie: zmiany Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików na 2013 r.

 

Plany wydatkowania środków z WSS za punkty w 2014 r.

Arleta Magnucka przekazała, iż ze środków z WSS za punkty w 2014 r. planuje się finansować turnieje, gdzie można zdobyć punkty we współzawodnictwie sportowym dla województwa, tj. MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych i MMM, a także zimowy obóz dla juniorów.

 

Szachy w szkole

Łukasz Dębowiak poinformował, iż p. K. Dębecka-Sobierajewicz będzie uczestniczyła w konferencji w Czudcu k. Rzeszowa poświęconej tematowi „Szachy w szkole”, organizowanej przez PZSzach i zgłosiła gotowość przedstawienia relacji z jej uczestnictwa podczas zebrania Zarządu WZSzach. Łukasz Dębowiak przekazał, iż do ww. programu jest nastawiony sceptycznie i nie sądzi, aby podniósł on poziom gry w szachach w Polsce.

 

Omówienie wyników konkursu ofert na imprezy centralne oraz ofert, złożonych przez WZSzach

Łukasz Dębowiak powiadomił, iż WZSzach startował w konkursie ofert na organizację MPM do lat 10, MPJ do lat 16 i 18 oraz II Ligi Juniorów. Żadna z powyższych imprez nie została przyznana dla WZSzach. Ponadto przekazał informacje od Jagody Gołek, która uczestniczyła jako obserwator przy ocenianiu ofert, jakie warunki winna spełniać atrakcyjna oferta. Najważniejsze z nich to: spełnienie warunków brzegowych (termin turnieju, cena osobodnia, atrakcyjne miejsce wypoczynkowe), patronat, fundusz nagród rzeczowych i finansowych, atrakcyjny ośrodek i warunki noclegowe, sala gry organizacja imprez towarzyszących, transmisja internetowa.

Dyskusja nad procedurą przyznawania organizacji imprez na rok 2014

Łukasz Dębowiak poprosił o zastanowienie się nad miejscem organizacji MWJ i Mistrzostwami Makroregionu. Adam Wojcieszak przekazał, iż wpłynęła oferta KKS 1922 Lechii Kostrzyn na organizację MWJ
w szachach szybkich.

 

Strona internetowa – umieszczanie reklam

Informacja dot. niepobierania/pobierania opłat za umieszczanie reklam turniejów na terenie Wielkopolski zostanie przedstawiona w KOFie na 2014 r.

 

Wolne głosy i wnioski

1. Andrzej Ancuta złożył wniosek o przyznanie brązowych honorowych odznak od PZSzach dla następujących osób: Maciej Adamczewski, Jerzy Adamczewski, Agnieszka Dixa, Maciej Janiszewski, Jerzy Majas, Maciej Skurniak, Karina Zachara, Jacek Wawrzyniak, Izabela Sokołowska, Kamila Matłoka. Wszyscy obecni członkowie Zarządu zagłosowali za przyznaniem odznak. W związku z powyższym została przyjęta uchwała nr 12/2013 Zarządu WZSzach z 28.09.2013 r. w sprawie: przyznania brązowych odznak PZSzach.

 

2. Waldemar Kopydłowski poinformował, iż kurs sędziowski ma się odbyć 20.10.2013 r. (na ten moment zgłosiły się 2 osoby), kurs centralny 22-26.10.2013 r., konferencja sędziowska w Puławach 26-27.10.2013 r. (istnieje możliwość dofinansowania dla sędziów, którzy mają na bieżąco opłacone składki). Ponadto prosił o zastanowienie się, czy warto zgłaszać turniej do FIDE jeśli np. 4 z 38 osób posiada ranking międzynarodowy – powyższa sytuacja miała miejsce w grupie C11 podczas MWJ w 2013 r.

 

3. Łukasz Dębowiak pogratulował reprezentantom klubów: AZS Politechnika Poznań za utrzymanie w Ekstralidze Seniorów, OTSz Ostrów Wlkp. za utrzymanie w I Lidze Seniorów, LKS Chrobry Gniezno za awans do I Ligi Seniorów oraz wyraził szczere uznanie dla medalistów MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych.

Witold Hadyniak zwrócił uwagę, iż Dawid Niekraś – 2-krotny medalista MPJ nie otrzymał dofinansowania z Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików i że kontakt z koordynatorem jest trudny, a otrzymywane przez niego informacje mało precyzyjne.

Arleta Magnucka wyjaśniła, iż warunkiem otrzymania dofinansowania z ww. środków jest przeprowadzenia badań lekarskich. Dofinansowanie obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie podczas turnieju, zgłoszonego 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem, na którym jest licencjonowany trener. Dodała również, iż zaistniała sytuacja jest niezręczna i na początku przyszłego roku odbędzie się spotkanie z rodzicami/działaczami klubów, zostanie ustalony kalendarz imprez, na które kadrowicze zdecydują się pojechać. Wszystkie maile wysyłane przez koordynatora dot. kadry wojewódzkiej będą przesyłane do wiadomości do komisji młodzieżowej.

Paweł Staniszewski podsumował powyższą sytuację negatywnie, tym bardziej, ze obecny koordynator nie kontaktował się z ubiegłorocznym, co mogło pomóc uniknąć ww. sytuację.

Łukasz Dębowiak zwrócił uwagę, iż jesienią br. odbędzie się Akademia w Wałczu dla juniorów z bardzo silną obsadą trenerską i żałuje, że najlepsi wielkopolscy juniorzy nie wezmą w niej udziału, w tym Dawid Niekraś (Akademia będzie częściowo finansowana ze środków przeznaczonych na Wojewódzką Kadrę Juniorów i Młodzików). Witold Hadyniak stwierdził, iż nie dostał pełnego komunikatu Akademii.

 

4. Łukasz Dębowiak zwrócił uwagę, iż informacje o seniorach (ligi seniorskie, MP) nie są umieszczane na stronie internetowej WZSzach przez komisję sportową, a seniorzy osiągnęli w br. wiele sukcesów i poprosił Wiceprezesa ds. Sportowych o dopilnowanie tej sprawy.

 

Łukasz Dębowiak kończąc spotkanie, podziękował wszystkim osobom za przybycie na zebranie.

 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący zebrania:

Milena Magnucka                                                                           Łukasz Dębowiak

 

 

 

 

Załączniki:

Lista obecności.

Uchwała Zarządu WZSzach nr 9/2013 z 28.09.2013 r.

Uchwała Zarządu WZSzach nr 10/2013 z 28.09.2013 r.

Uchwała Zarządu WZSzach nr 11/2013 z 28.09.2013 r.

Uchwała Zarządu WZSzach nr 12/2013 z 28.09.2013 r.

 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję