REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem przetargu ofertowego jest Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu;
2. W przetargu ofertowym mogą uczestniczyć oferanci, którzy złożą ofertę w wyznaczonym terminie przez Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu;
3. Przetarg ofertowy przeprowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego Regulaminu;
4. W przetargu ofertowym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, będące członkami WZSzach;
5. W przetargu ofertowym nie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie;
6. Informacja o ogłoszonym przetargu ofertowym podawana jest do publicznej wiadomości i zamiesznona na stronach internetowych Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu: www.wzszach.poznan.pl;
7. Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu zobowiązany jest w IV kwartale każdego roku zamieścić na stronie internetowej www.wzszach.poznan.pl informację dotyczącą najważniejszych imprez szachowych Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu, które będą zlecane do organizacji w trybie przetargów ofertowych.

II. Postanowienia szczegółowe:

1. Oferta przetargu powinna zawierać: imię i nazwisko, adres oferanta albo nazwę firmy wraz z siedzibą. Szczegóły dotyczące wzoru oferty przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie, w miejscu i czasie wskazanym przez Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu;
3. Oferta jest ważna, jeżeli zostanie wypełniona według obowiązującego załącznika nr 1 i przesłana pod wskazany adres przez Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu do godz. 24.00 określonego dnia, nie decyduje np. data stępla pocztowego;
4. Oferta złożona po terminie może być rozpatrywana przez Komisję Przetargową Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu tylko i wyłącznie w drugim terminie.

III. Komisja przetargu ofertowego:

1. Komisja Przetargu Ofertowego powoływana jest przez Zarząd Wielkopolskiego Związku
Szachowego w Poznaniu;
2. Komisja Przetargu Ofertowego działa w składzie 3-osobowym. Zarząd Wielkopolskiego
Związku Szachowego w Poznaniu wyznacza Przewodniczącego Komisji, dwóch członków
oraz określa czas pracy Komisji;
3. Komisja Przetargu Ofertowego działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa;
4. Komisja Przetragu Ofertowego ma za zadanie:
a/ stwierdza ilość otrzymanych ofert oraz ich prawidłowość na podstawie niniejszego
Regulaminu Przetargu Ofertowego. Komisja odrzuca oferty, jeżeli nie spełniają
wymogów formalnych lub są niekompletne,
b/ dokonuje szczegółowej analizy ofert w oparciu o otrzymane dokumenty,
c/ wybiera najkorzystniejszą ofertę oraz przedstawia rekomendację Zarządowi
Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu,
d/ sporządza protokół,
e/ w przypadku niewpłynięcia żadnej oferty przetargowej Komisja Przedstawia Zarządowi
najkorzystniejsze rozwiązanie np. proponuje ogłoszenie nowego zapytania ofertowego,
proponuje wybów innego oferanta,
5. Komisja Przetargu Ofertowego, po uzgodnieniu z Zarządem Wielkopolskiego Związku
Szachowego w Poznaniu, może wycofać się z przetargu przed jego rozpoczęciem, bez
podawania przyczyn.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu po zapoznaniu się z protokołem
Komisji Przetargu Ofertowego ogłasza wynik przetargu;
2. Wynik przetargu ofertowego zamieszczany jest na stronie internetowej Wielkopolskiego
Związku Szachowego w Poznaniu www.wzszach.poznan.pl;
3. Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Szachowym w Poznaniu a
wybranym oferantem powinno nastapić nie później niż dwa tygodnie przed planowaną
imprezą;
4. Regulamin Przetargu Ofertowego wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2012 r., i
obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Przetargu Ofertowego.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję