Protokół nr 2/2012 z zebrania Zarządu WZSzach

Żerków, 17 czerwca 2012 r.

 

Protokół nr 2/2012

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 17 czerwca 2012 r.

 

17.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Żerkowie odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, oprócz p. Łukasza Michno, Przewodniczący Kolegium Sędziów, Sekretarz i Członek Komisji Rewizyjnej, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

Zebranie Zarządu rozpoczął Prezes Marek Zboroń, przypominając, iż Zarząd WZSzach powinien działać społecznie na rzecz całej Wielkopolski i nikt nie powinien wspierać jednego klubu czy miasta. Następnie został zaproponowany porządek obrad. Bernadeta Ancuta zaproponowała włączenie obecnie trwających Mistrzostw Wielkopolski Juniorów do pkt. 4 porządku obrad, co zostało przyjęte jednogłośnie.

Sekretarz WZSzach Milena Magnucka odczytała protokół z posiedzenia Zarządu z 25.02.2012 r., który został przyjęty jednogłośnie.

Adam Wojcieszak omówił kalendarz imprez na II półrocze 2012 r.:

1.XXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu/Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów i Kobiet w szachach klasycznych – 11-19.08.2012 r.

2.Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów – 17-24.06.2012 r., Żerków.

Prezes poinformował, że wpłynęła od p. Kanarka propozycja organizacji Mistrzostw Międzywojewódzkich nad morzem, co zostało negatywnie zaopiniowane przez Członków Zarządu.

Łukasz Dębowiak zaproponował konkurs ofert dla członków WZSzach na organizację Mistrzostw Międzywojewódzkich, co jednak zastało odrzucone z uwagi na zbyt krótki termin pozostały do ich organizacji i zdecydowano, iż od 2013 r. WZSzach zleci zrzeszonym klubom organizację imprez szachowych.

W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 2/2012 z 17.06.2012 r. w sprawie: zlecenia od 1.01.2013 r. zrzeszonym klubom organizacji imprez szachowych zgodniez regulaminem ofertowym (uchwała została przyjęta jednogłośnie)

Adam Wojcieszak i Łukasz Dębowiak zostali zobligowani do przygotowania regulaminu ofertowego.

Jednocześnie została przyjęta Uchwała nr 3/2012 z 17.06.2012 r. w sprawie: imprez szachowych, których organizatorem jest WZSzach – WZSzach dołoży wszelkich starań, aby nie zlecać ww. turniejów w roku bieżącym. (Paweł Staniszewski wstrzymał się, pozostali Członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały)

3.Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików – 5-7.10.2012 r.

4.Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów w Grze Błyskawicznej – 12.08.2012 r.

Adam Wojcieszak zaproponował przywrócenie organizacji Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach błyskawicznych, przyspieszonych i szybkich, np. wielkopolskim klubom.

Prezes ponownie wrócił do tematu ws. Mistrzostw Międzywojewódzkich i zaproponował, aby Adam Wojcieszak, Jolanta Mikołajczyk i Łukasz Dębowiak byli odpowiedzialni za organizację turnieju. Zwrócił uwagę, aby w pierwszej kolejności został przygotowany komunikat organizacyjny i potwierdzone zostały noclegi uczestników w ośrodku. Ponadto ważne jest również pozyskanie komitetu honorowego i sponsorów, czego brakowało podczas organizacji Mistrzostw Wielkopolski Juniorów.

Urszula Wesołowska poinformowała, iż jeżeli organizatorem turnieju jest WZSzach to pieniądze pobrane z wpisowego z ww. turnieju winny przejść przez kasę WZSzach.

Następnie poruszono kwestię umieszczania na stronie internetowej WZSzach komunikatów organizacyjnych turniejów, których termin koliduje z turniejami organizowanymi przez WZSzach. Część osób akceptowała umieszczanie ww. komunikatów na stronie WZSzach, a część osób była temu przeciwna.

Prezes Marek Zboroń zaproponował zorganizowanie zebrania kapitanów drużyn, biorących udział w rozgrywkach drużynowych. Łukasz Dębowiak zasugerował, aby w tym roku odbyły się 3 zjazdy III Wielkopolskiej Ligi Seniorów z uwagi na napięty grafik turniejów rozgrywanych w pierwszej połowie roku. Z kolei Tomasz Pilarski przedstawił propozycję podziału IV Ligi Juniorów na 3 strefy, co ułatwi dojazd zawodnikom na mecze.

Andrzej Ancuta poinformował, iż do Komisji Dyscyplinarnej wpłynęło pismo od p. Hadyniaka o ukaranie Krzysztofa Szadkowskiego za nieterminowe złożenie sprawozdania z sędziowanej przez niego IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów.

Następnie Łukasz Dębowiak przedstawił informację dotyczącą Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików. Najwięcej punktów uzyskały kluby: UKS Smecz Konin, KTSz-W Kalisz, MMKS Wieniawa Leszno oraz UMKS Na Pięterku Poznań, którego liczba punktów znacznie spadła w porównaniu do roku poprzedniego.

Na Olimpiadę Sportów Umysłowych w Solinie WZSzach zorganizował transport dla zawodników, trenerów i opiekunów. Koszty transportu zostały częściowo sfinansowane przez zawodników, trenerów i opiekunów (po 100,00 zł od osoby) oraz przez WZSzach na kwotę ok. 2.000,00 zł. Urszula Wesołowska zauważyła, iż koszt przejazdu opiekunów był niski (nie pokrywał nawet ceny biletu PKP) a WZSzach winien dofinansować tylko uczestników OSU. Z uwagi na problem z zakwaterowaniem opiekunów i uczestników w jednym ośrodku, Łukasz Dębowiak negatywnie ocenił organizację OSU.

Biorąc pod uwagę, iż Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych są zaliczane do punktacji we współzawodnictwie pomiędzy województwami, Łukasz Dębowiak zaproponował zorganizowanie przez WZSzach transportu do Warszawy na ww. Mistrzostwa oraz z uwagi na wysokie koszty turnieju zrefundowanie części kosztów pobytu dla medalistów Mistrzostw.

Kolejny punktem zebrania było omówienie ofert złożonych do Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez WZSzach na dofinansowanie turniejów szachowych. Prezes Marek Zboroń poinformował, iż WZSzach otrzymał dotację na organizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Poznaniu od UM w kwocie 8.000,00 zł i od UMWW w kwocie 3.000,00 zł. 3 wnioski złożone w UM zostały odrzucone ze względu na błędy formalne (złożenie oferty bez podpisu osoby upoważnionej). O przyczyny negatywnie zaopiniowanych wniosków w UMWW zadeklarowała się dowiedzieć Milena Magnucka.

Paweł Staniszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji trenera koordynatora kadry wojewódzkiej, czemu przeciwny był Prezes Marek Zboroń, twierdząc, iż Paweł Staniszewski jest odpowiednią osobą na ww. stanowisku i jest wdrożony w realizowane zadania na rzecz szkolenia kadry wojewódzkiej. Po burzliwej dyskusji nt. podejmowania jednoosobowych decyzji przez Prezesa (dot. wyboru trenera koordynatora, organizowanych turniejów szachowych w czerwcu – z kolei Prezes zwrócił uwagę, iż jest on jedynym Członkiem Zarządu, który podejmuje inicjatywy szachowe, które mają na celu promocję wielkopolskich szachów), regulaminu kadry, który zawiera błędy, umieszczenia na stronie internetowej WZSzach informacji bez zgody osób podpisanych pod ww. informacjami, niską kwotą wykorzystanych środków finansowych przyznanych przez WSS dla kadry (ok. 200,00 zł z 12.000,00 zł, Paweł Staniszewski zapewnił, iż nie będzie problemu z wykorzystaniem ww. kwoty), Zarząd WZSzach przeprowadził głosowanie nt. pozostawienia Pawła Staniszewskiego na funkcji trenera koordynatora. (Urszula Wesołowska wstrzymała się, pozostali Członkowie Zarządu głosowali za).

Następnie Skarbnik Urszula Wesołowska przedstawiła informacje nt. spraw finansowych WZSzach:

 1. na koniec maja 2012 r. przychody wynosiły: 24.601,12 zł, rozchody: 27.489,80 zł, saldo: 12.339,14 zł;
 2. w bieżącym roku WZSzach wszystkie zobowiązania ma uregulowane na bieżąco, pozostają w dalszym ciągu nieuregulowane zaległości z poprzednich lat – ok. 10.000 zł;
 3. końcowe rozliczenie Wielkopolskich Lig Juniorów i Seniorów przedstawia się następująco:
  1. IV Liga Juniorów – +240,00 zł (brak rozliczenia 1 delegacji sędziowskiej);
  2. III Liga Juniorów – - 1.231,20zł;
  3. III Liga Seniorów – +1.100,00 zł (bez rozliczenia pucharów i dyplomów);
  4. IV Liga Seniorów:

                      A – 1.188,85 (bez rozliczenia 1 delegacji sędziowskiej oraz pucharów i dyplomów);

                      B – niecałe 300,00 zł (bez nagród);

 1. Zarząd przyjął Uchwałę nr 4/2012 z 17.06.2012 r. w sprawie: wysokości kwot przeznaczonych na zakup pucharów, statuetek, dyplomów dla III Ligi Seniorów (500,00 zł) i IV Ligi Seniorów – A i B (po 400,00 zł), wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały;
 2. kilka klubów zalega z opłatami do WZSzach i PZSzach, Skarbnik zaproponowała, aby ww. kluby nie organizowały turniejów zlecanych przez WZSzach;
 3. zostały zarejestrowane 2 nowe kluby szachowe;
 4. kilka wielkopolskich klubów zostało wykreślonych z PZSzach;
 5. klub Roszada Lipno zwrócił się z prośbą o umorzenie lub rozłożenie na raty części zaległości wobec PZSzach i WZSzach, Skarbnik zaproponowała, aby zobowiązania wobec PZSzach zostały uregulowane w całości z możliwością rozłożenia ich na raty, natomiast zobowiązania wobec WZSzach zostały częściowo umorzone. Tomasz Pilarski zaznaczył, aby w przypadku płatności traktować kluby równorzędnie, nie stosować ulg dla klubów, które rozliczają się z opóźnieniem;
 6. Prezes Marek Zboroń poinformował, iż Skarbnik PZSzach nie zgodził się na umorzenie długów WZSzach w stosunku do PZSzach za lata 2007-2009; istnieje możliwość rozłożenia długów na raty.

Zarząd przyjął Uchwałę nr 5/2012 z 17.06.2012 r. w sprawie: wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych. Stawka została podniesiona do kwoty 60 groszy za 1 km (identyczna stawka jest ustalona w WSS), (Prezes Marek Zboroń wstrzymał się, pozostali Członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem Uchwały).

Paweł Staniszewski przeczytał wniosek rodziców Piotra Śnihura (UKS Smecz Konin) ws. częściowego dofinansowania udziału syna w Mistrzostwach Europy Juniorów w Pradze i poinformował, iż UKS Smecz Konin nie złożył odpowiednich dokumentów do WSS, w związku z czym nie otrzyma dotacji za zdobyte punkty we współzawodnictwie od WSS. Następnie Łukasz Dębowiak zgłosił wniosek w imieniu Anny Glapy oraz Marty i Mikołaja Tomczaków o dofinansowanie ww. turnieju. Głosowanie ws. dofinansowania ww. zawodników zostało przeniesione na termin późniejszy i odbędzie się w formie elektronicznej.

 Prezes Marek Zboroń krótko przedstawił komunikat organizacyjny XXI MFS w Poznaniu, w ramach którego rozegrane zostaną turnieje: A – dla szachistów z rankingiem FIDE powyżej 2000, I nagroda 4.400,00 zł brutto przy udziale min. 30 zawodników, B – dla szachistów z rankingiem FIDE do 2000, I nagroda 2.000,00 zł brutto, Turniej Juniorek i Juniorów, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w grze błyskawicznej. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Kolegium Sędziów Waldemar Kopydłowski, który zaznaczył, że Kolegium Sędziów jest jednostką autonomiczną i nie można ingerować w jej działalność. Przekazał informację nt. procedury obsadzania sędziów w turniejach szachowych (klasyfikowanych do rankingu): organizator wskazuje sędziego głównego, którego Kolegium nie musi zatwierdzić, wybór sędziów asystentów odbywa się w drodze porozumienia między organizatorem a sędzią głównym, sędzia główny w przeciwieństwie do sędziów asystentów nie ma obowiązku przebywania w czasie turnieju na sali gry. Przewodniczący Kolegium przedstawił zmiany wprowadzone przez organizatora Mistrzostw Wielkopolski Juniorów dla sędziów (za ich zgodą): zmniejszono liczbę sędziów asystentów i wynagrodzenie sędziów oraz obniżono zwrot kosztów dojazdu. Waldemar Kopydłowski wytłumaczył, iż organizator turnieju nie może wstrzymać wypłacenia ekwiwalentu sędziowskiego po zakończeniu turnieju, a sędziowie mogą w drodze prawnej domagać się odsetek od niewypłaconego wynagrodzenia. W przypadku niesporządzenia sprawozdania z turnieju w terminie, sędzia zostaje ukarany przez FIDE.

Prezes Marek Zboroń zaproponował, aby sędziowie asystenci otrzymali wynagrodzenie po zakończeniu turnieju, a sędzia główny po sporządzeniu sprawozdania do WZSzach, czemu przeciwna była część Członków Zarządu.

Maciej Cybulski przekazał informacje z „Warsztatów dla Organizatorów” przeprowadzonych przez PZSzach w Warszawie: sponsor powinien być jako klient, w czasopiśmie MAT każdy prezes Wojewódzkiego Związku Szachowego ma możliwość umieszczenia reportażu z turnieju szachowego, na co ma do dyspozycji 4 strony.

Adam Wojcieszak poinformował, że zmiany w kadrze wielkopolskiej juniorów zostaną dokonane po zakończeniu Mistrzostw Wielkopolski Juniorów.

Maciej Cybulski omówił działanie nowej strony internetowej WZSzach, która będzie miała pełny system zarządzania treścią, tj. będą utworzeni użytkownicy, którzy w swojej kategorii będą mieli prawo publikować materiały, a przedstawiciel danej kategorii będzie sprawował kontrolę. Grafiką zajmie się inna osoba.

Tomasz Pilarski przeprosił p. Dixę za przekazanie informacji nt. użycia siły przez p. Dixę w stosunku do p. Majdeckiego podczas jednej z rund na IV Lidze Juniorów. Zgodnie z przeczytanym pismem, w przypadku nieprzeproszenia p. Dixy, przeciwko Tomaszowi Pilarskiemu zostałoby wszczęte postępowanie sądowe o naruszenie dóbr osobistych.

Prezes Marek Zboroń poinformował, iż logiem WZSzach (znaczek, nazwa) należy posługiwać się zgodnie ze statutem.

Następnie został przekazany wniosek p. Zielewicza, aby Zarząd WZSzach pomógł w znalezieniu opiekunów na turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży z mniejszych klubów szachowych, których środki finansowe są niewystarczające, przy pomocy większych wielkopolskich klubów.

Prezes Marek Zboroń poinformował, iż statut został opracowany przez powołany zespół w dziewięćdziesięciu kilku procentach i w ciągu 2 tygodni zostanie przesłany do wszystkich Członków Zarządu.

Termin następnego zebrania Zarządu ustalono wstępnie w Żerkowie na wrzesień.

Urszula Wesołowska zaproponowała, aby wynagrodzenie, które otrzyma za rozliczenie finansowe Mistrzostw Wielkopolski Juniorów zostało podzielone między nią a Jolantą Mikołajczyk, która brała czynny udział w organizacji ww. turnieju. Kolejne 200,00 zł Urszula Wesołowska przeznaczyła na nagrody dla dzieci.

Protokołowała:

Milena Magnucka

 Załączniki:

 1. Lista obecności z zebrania Zarządu WZSzach z 17.06.2012 r.;
 2. Uchwała nr 2/2012 Zarządu WZSzach z 17.06.2012 r.;
 3. Uchwała nr 3/2012 Zarządu WZSzach z 17.06.2012 r.;
 4. Uchwała nr 4/2012 Zarządu WZSzach z 17.06.2012 r.;
 5. Uchwała nr 5/2012 Zarządu WZSzach z 17.06.2012 r.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję