Protokół nr 3/2012 z zebrania Zarządu WZSzach z 16.09.012 r.

 

Żerków, 16 września 2012 r.

 

Protokół nr 3/2012

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 16 września 2012 r.

 

 

16.09.2012 r. w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Marka Zboronia i Wiceprezesa ds. organizacyjnych Pawła Staniszewskiego, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

Zebranie Zarządu rozpoczął Wiceprezes ds. młodzieży i szkolenia Łukasz Dębowiak, który poinformował, iż zgodnie z opinią p. Hadyniaka zebranie, jak i podejmowane na nim uchwały będą obowiązujące. Urszula Wesołowska zaproponowała, aby dyskusje nad istotnymi tematami kończyć przyjęciem uchwał, z czym zgodzili się pozostali Członkowie Zarządu.

Następnie Łukasz Dębowiak przeczytał program zebrania i zaproponował Mistrzostwa Wielkopolski Przedszkolaków jako dodatkowy punkt zebrania, co zostało przyjęte jednogłośnie.

Sekretarz WZSzach Milena Magnucka odczytała protokół z posiedzenia Zarządu z 17.06.2012 r., który został przyjęty jednogłośnie.

Następnym punktem zebrania było ustalenie terminu zebrania sprawozdawczego. Zaproponowany termin przez Prezesa Marka Zboronia (27.10.2012 r.) nie zaakceptowała Bernadeta Ancuta ze względu na jej udział 28.10.2012 r. w zebraniu sprawozdawczym PZSzach w Warszawie. Jolanta Mikołajczyk zapytała o możliwość połączenia zebrań: sprawozdawczego i statutowego. Adam Wojcieszak stwierdził, że ww. zebrania mogą się odbyć w jednym dniu. Jolanta Mikołajczyk zaproponowała, aby 27.10.2012 r. odbyło się zebranie Zarządu WZSzach w sprawie statutu i regulaminu. 

W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 6/2012 z 16.09.2012 r. dot. zebrania Zarządu WZSzach przy udziale Komisji Statutowej i Rewizyjnej w sprawie statutu WZSzach i regulaminu Zarządu WZSzach. Zebranie ma się odbyć 27.10.2012 r. w Poznaniu, na którym zostanie ustalony termin Walnego Zebrania Delegatów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 2).

Jolanta Mikołajczyk zauważyła, iż zgodnie z zapisami statutu WZSzach Walne Zebranie Delegatów jako sprawozdawcze zwoływane jest co dwa lata, w związku z czym w br. nie ma konieczności organizacji zebrania sprawozdawczego. Jednocześnie zaproponowała, aby WZSzach starał się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 7/2012 z 16.09.2012 r. w sprawie: złożenia przez Zarząd WZSzach propozycji na Walnym Zebraniu Delegatów ubiegania się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez WZSzach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 3).

Arleta Magnucka poruszyła kwestię dokumentów WZSzach (m. in. umowy z UM, UMWW), które jej zdaniem winny być przechowywane w siedzibie WZSzach. W związku z czym została przyjęta Uchwała nr 8/2012 z 16.09.2012 r. w sprawie: przechowywania istotnych dokumentów WZSzach (np. umowy). Ww. dokumenty winny być do wglądu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w siedzibie WZSzach. Jednocześnie Członków Zarządu WZSzach obliguje się do przekazania do siedziby WZSzach wszystkich dokumentów, które były przechowywane poza siedzibą do 27.10.2012 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 4).

Łukasz Dębowiak zaproponował, aby kierownikiem Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików została Jolanta Mikołajczyk, która zaakceptowała ww. funkcję. Maciej Sroczyński został zaproponowany na pełnienie funkcji sędziego głównego. Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików odbędą się 5-7.10.2012 r. w Żerkowie lub 12-14.10.2012 r. w Kaliszu, co obniży koszt noclegów sędziów. Termin ww. Mistrzostw został opublikowany, w związku z czym Zarząd upoważnił Łukasza Dębowiaka i Jolantę Mikołajczyk do prowadzenia rozmów z klubami z Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego w sprawie możliwości zmiany terminu organizacji ww. Mistrzostw.

Kalendarz Wielkopolskich Lig został omówiony przez Łukasza Michno i Łukasza Dębowiaka:

1) zebranie kapitanów drużyn odbędzie się w Żerkowie, jeśli Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików odbędą się w Żerkowie, lub w Poznaniu;

2) wolne terminy do rozgrywek drużynowych w 2012 r.: 18 i 25 listopada, 2, 9 i 16 grudnia;

3) system rozgrywek zostanie ustalony na zebraniu kapitanów drużyn;

4) komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej WZSzach i przesłany e-mailem do klubów – sugestia Jolanty Mikołajczyk;

5) propozycja dot. sędziów zostanie przedstawiona przez Łukasza Michno w terminie późniejszym;

6) w regulaminie zaproponowano zmiany: dodanie rankingu PZSzach, po uzyskaniu zgody Komisji Sportowej WZSzach możliwość przesunięcia I rundy, jednak nie później niż przed II rundą, liczba drużyn, które awansują do II ligi ustalona zostanie w oparciu o zapisy PZSzach, do uregulowania: doprecyzowanie zapisów dot. możliwości gry rezerwowych juniorów i juniorek na poszczególnych szachownicach, sprecyzowanie, z której ligi awansuje drużyna do III ligi w przypadku wakatu (kolejna najlepsza drużyna z IV ligi czy drużyna, która spadła z III ligi).

Urszula Wesołowska zaproponowała, aby drużyny, które nie mają uregulowanych składek wobec PZSzach i WZSzach nie były dopuszczone do rozgrywek w wielkopolskich ligach (dot. MUKSz-W Komandorii Poznań i Raszyn Poznań), z czym zgodzili się pozostali Członkowie Zarządu.

Łukasz Dębowiak poinformował, iż p. Smoliński złożył ofertę organizacji Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich na 2012 r. w Kostrzynie, na co wyrazili zgodę wszyscy Członkowie Zarządu.

Następnie zostały wymienione imprezy szachowe, które będą zlecane członkom WZSzach w formie otwartych konkursów ofert w 2013 r.:

1)III i IV Liga Juniorów;

2)Mistrzostwa Wielkopolski Przedszkolaków;

3)Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych;

4)Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych;

5)Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików.

Łukasz Dębowiak poprosił Członków Zarządu do 27.10.2012 r. o zebranie informacji nt. możliwości organizacji przez WZSzach obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie wakacyjnym.

Urszula Wesołowska odczytała pismo UKS Roszady Lipno z prośbą o przywrócenie członkostwa do WZszach i zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi.

Łukasz Dębowiak przeczytał ofertę na koordynatora-trenera ds. szkolenia młodzieży na 2013 r. przygotowaną przez Pawła Staniszewskiego, po uprzednich uwagach członków Zarządu, w której zatwierdzono następujące zmiany:

1)w wymaganiach usunięto posiadanie przynajmniej I kategorii szachowej;

2)w obowiązkach w pierwszym punkcie dodano „i WSS”;

3)termin składania oferty do 15.10.2012 r., z uwagi, iż w listopadzie br. jest spotkanie w WSS;

4)w informacji dodatkowej dodano „umowa zlecenie”;

5)adres mailowy: zarząd@wzszach.pl, z uwagi, iż żaden z obecnych Członków Zarządu nie miał dostępu do skrzynki mailowej: biuro@wzszach.poznan.pl.

Łukasz Dębowiak zaproponował, aby kadrę juniorów zatwierdzał Zarząd oraz żeby stworzyć przejrzysty regulamin powoływania kadry, do czego zobowiązała się Arleta Magnucka oraz aby umieszczać na stronie internetowej WZSzach osiągnięcia kadrowiczów. W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 9/2012 z 16.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzania przez Zarząd kadry juniorów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 5).

Następnie Maciej Cybulski omówił działanie przygotowanej przez niego nowej strony internetowej WZSzach. Osoby spoza Zarządu WZSzach będą miały możliwość umieszczania informacji na nowej stronie po zatwierdzeniu danej informacji przez Członka Zarządu. Planuje się, iż nowa strona internetowa zacznie działać od listopada br.

Łukasz Dębowiak zaproponował, aby w sprawie Mistrzostw Wielkopolski Przedszkolaków skontaktować się z Prezesem, gdyż sugerował on podczas pierwszego zebrania zorganizowanie ww. turnieju w Poznaniu, a do tej pory nie ukazał się komunikat. Również organizację Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Poznaniu należy omówić z Prezesem – nieznany jest termin oraz czy urzędy, od których WZSzach otrzymał dofinansowanie zostały poinformowane o zmianie terminu realizacji turnieju i czy wyraziły pisemną zgodę.

Bernadeta Ancuta zaproponowała, aby w czasopiśmie „Mat” ukazała się informacja o Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów, co zostało zaakceptowane przez pozostałych Członków Zarządu.

Adam Wojcieszak poinformował o swojej rezygnacji z funkcji Wiceprezesa ds. sportowych, co nie zostało przyjęte przez Członków Zarządu.

Łukasz Dębowiak kończąc spotkanie, podziękował Jolancie Mikołajczyk za pełnienie funkcji kierownika Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików, a Urszuli Wesołowskiej za nadzorowanie spraw finansowych ww. turnieju.

 

Protokołowała:

Milena Magnucka

 

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności z zebrania Zarządu WZSzach z 16.09.2012 r.;

2. Uchwała nr 6/2012 Zarządu WZSzach z 16.09.2012 r.;

3. Uchwała nr 7/2012 Zarządu WZSzach z 16.09.2012 r.;

4. Uchwała nr 8/2012 Zarządu WZSzach z 16.09.2012 r.;

5. Uchwała nr 9/2012 Zarządu WZSzach z 16.09.2012 r.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję