Protokół nr 4/2012 z zebrania Zarządu WZSZach z 27.10.2012 r.

                                                                                                                                                                                         Poznań, 27 października 2012 r.

 

Protokół nr 4/2012

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 27 października 2012 r.

 

27.10.2012 r. w siedzibie WSS przy ul. Reymonta 35 odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Marka Zboronia z uwagi na uczestnictwo w turnieju, co nie zostało usprawiedliwione przez obecnych Członków Zarządu, gdyż Prezes nie powiadomił w jakim turnieju będzie brał udział (ponadto Prezes wcześniej zaproponował termin 27.10.2012 r. jako termin Walnego Zebrania Delegatów) i Wiceprezesa ds. organizacyjnych Pawła Staniszewskiego z uwagi na uczestnictwo w Akademii Szachowej w Gołuchowie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Hadyniak oraz Członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Ancuta zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

Zebranie Zarządu rozpoczął Wiceprezes ds. młodzieży i szkolenia Łukasz Dębowiak, który przywitał wszystkich obecnych i przeczytał program zebrania. Uzupełnił program zebrania o dofinansowanie turniejów szczebla wojewódzkiego. Urszula Wesołowska zaproponowała inwentaryzację sprzętu szachowego oraz sprawy zaległości wobec PZSzach jako dodatkowe punkty zebrania. Ww. wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Zarządu z 16.09.2012 r. został przyjęty jednogłośnie.

Następnym punktem zebrania było ustalenie terminu Walnego Zebrania Delegatów. Andrzej Ancuta zaproponował, aby powyższy termin ustalić po opracowaniu projektu statutu przez Zarząd WZSzach. Witold Hadyniak poinformował o działalności komisji statutowej:

-      Komisja, która została powołana 8.05.2010 r. nigdy się nie spotkała w celu omówienia projektu statutu;

-      w czerwcu 2012 r. Prezes WZSzach poprosił Jakuba Miedzińskiego o opracowanie projektu statutu, który został rozesłany do pozostałych Członków komisji;

-      Witold Hadyniak wniósł uwagi do otrzymanej wersji statutu, które w całości zostały odrzucone przez Prezesa WZSzach.

Witold Hadyniak dodał, że obecny statut jest zgodny z ustawą o sporcie i nie ma konieczności jego szybkiej zmiany.

Łukasz Dębowiak i Jolanta Mikołajczyk poinformowali, iż aktualna wersja statutu ogranicza teren działania WZSzach, co w przypadku ubiegania się o dotacje z urzędów uniemożliwia organizację turniejów/szkoleń poza województwem wielkopolskim.

W związku z powyższym złożono wniosek o powołanie 5-osobowego zespołu do prac
nad statutem, co zostało przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącą została Milena Magnucka, członkami: Andrzej Ancuta, Witold Hadyniak, Paweł Staniszewski, Adam Wojcieszak. Ww. zespół został zobligowany do przedstawienia projektu statutu na kolejnym zebraniu Zarządu. W związku z powyższym punkt dot. statutu nie zostanie omówiony na obecnym zebraniu.

W związku ze zobowiązaniami WZSzach wobec PZSzach Witold Hadyniak przypomniał, iż podczas Walnego Zebrania Delegatów w 2010 r. zaproponowano zwrócenie się do byłych Prezesów WZSzach o pomoc w wyjaśnieniu finansowych nieścisłości (obecny Prezes dotychczas nie spotkał się z byłymi Prezesami WZSzach). Bernadeta Ancuta zaproponowała, iż podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach w Warszawie porozmawia w ww. sprawie ze Skarbnikiem PZSzach Bogdanem Jeżakiem, na co Zarząd dał pełnomocnictwo Bernadecie Ancucie – 9 osób było za.

Witold Hadyniak zaproponował, aby powiadomić Prezesa PZSzach o sytuacji w Zarządzie WZSzach. Łukasz Dębowiak zobowiązał się do napisania pisma w tej kwestii. Jednocześnie Łukasz Dębowiak został upoważniony przez Zarząd do rozmowy z Prezesem Markiem Zboroniem
o wszystkich tematach, które są konieczne do omówienia w WZSzach.

Witold Hadyniak zaproponował termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów na I kwartał 2013 r., podczas którego ma być poruszony projekt nowego statutu oraz sprawy personalne w Zarządzie WZSzach.

Kolejnym punktem zebrania był wybór koordynatora-trenera ds. szkolenia młodzieży na 2013 r. Łukasz Dębowiak odczytał listę kandydatów: Jagoda Gołek, Alicja Kaczmarek, Krzysztof Chojnacki. Po dyskusji nt. ww. osób zostało przeprowadzone głosowanie. Jagoda Gołek uzyskała 5 głosów i tym samym została wybrana na koordynatora-trenera (głos na J. Gołek oddali: Bernadeta Ancuta, Maciej Cybulski, Milena Magnucka, Jolanta Mikołajczyk, Urszula Wesołowska). Alicja Kaczmarek nie uzyskała żadnych głosów. Krzysztof Chojnacki uzyskał 4 głosy (głos na K. Chojnackiego oddali: Łukasz Dębowiak, Arleta Magnucka, Łukasz Michno, Adam Wojcieszak). Ustalono, iż kandydaci w najbliższym czasie zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailem przygotowanym przez Łukasza Dębowiaka.

Witold Hadyniak oznajmił, iż w br. nie odbędą się szkolne indywidualne zawody w szachach oraz że likwidowana jest nauka szachów w szkole. Ponadto zwrócił uwagę, iż żaden Członek Zarządu WZSzach nie odniósł się do protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej 16.04.2012 r. i że na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna nie udzieli absolutorium Prezesowi i Zarządowi WZSzach w związku z niezastosowaniem się do zaleceń protokołu Komisji Rewizyjnej. Poinformował również, iż medalistom Mistrzostw Polski zarówno w szachach klasycznych jak i szybkich i błyskawicznych, należą się gratulacje od Zarządu WZSzach, co nie zostało dopełnione w przypadku brązowego medalisty juniorów w szachach szybkich w br.

Arleta Magnucka zaproponowała, iż można przekazywać dyplomy z oficjalnymi gratulacjami dla medalistów MP z czym zgodzili się pozostali Członkowie Zarządu.

Następnie Maciej Cybulski przypomniał w jaki sposób należy dołączać pliki na nowej stronie internetowej WZSzach i poprosił, aby do połowy listopada przenieść aktualne dokumenty. Ustalono, iż tylko Przewodniczący komisji mogą umieszczać informacje w zakresie działania swojej komisji. Koszt serwera wynosi 300 zł za rok.

Witold Hadyniak opowiada się za udoskonalaniem technicznym strony internetowej. Jednocześnie stwierdził, iż obecna strona internetowa jest szybka i na bieżąco są na niej umieszczane informacje. Obawia się, iż na nowej stronie internetowej mogą pojawiać się przypadkowe informacje oraz że archiwum może zniknąć, gdyż już słyszał o takich przypadkach. Poinformował, iż jego zdaniem najlepszą stronę internetową posiada Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, natomiast na stronie internetowej PZSzach trudno znaleźć informacje. Koszt obsługi obecnej strony internetowej wynosi 180 zł rocznie, a Witold Hadyniak nie pobiera żadnego wynagrodzenia
z tego tytułu.

Maciej Cybulski zapewnił, iż korzystanie z nowej strony internetowej będzie bezpieczne, gdyż są tworzone kopie, które zgrywa na swój komputer.

Łukasz Dębowiak poinformował, iż obecny Zarząd już na początku swojej działalności zdecydował o zmianie strony internetowej i na wszelkie błędy będzie uważać. Funkcjonowanie strony będzie nadzorował Maciej Cybulski, jednak każdy Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za umieszczanie swoich informacji.

Łukasz Dębowiak zaproponował, aby została powołana komisja, która opracuje projekt nowego regulaminu Zarządu WZSzach, co zostało przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącą została Bernadeta Ancuta, członkami: Łukasz Michno i Urszula Wesołowska.

Witold Hadyniak zaproponował, aby Zarząd wybrał sędziów głównych do rozgrywek drużynowych na 2013 rok. Adam Wojcieszak dodał, iż jest to możliwe dopiero po ustaleniu kalendarza na przyszły rok.

Andrzej Ancuta zapytał, czy zgodnie z Uchwałą nr 8/2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego z 16 września 2012 roku zostały przekazane dokumenty WZSzach do siedziby WZSzach.

Z uwagi, iż w dalszym ciągu nie ma wszystkich dokumentów w szczególności dot. spraw finansowych – wszelkich umów, aneksów, pism z urzędami, dokumentów w sprawie dotacji, dokumentów rejestr. klubów, został złożony wniosek o skontrolowanie dokumentów WZSzach przez Komisję Rewizyjną. Wszyscy głosowali za przyjęciem wniosku. W związku z powyższym została przyjęta Uchwała nr 10/2012 z 27.10.2012 r. w sprawie skontrolowania przez Komisję Rewizyjną dostępności ważnych dokumentów WZSzach.

Witold Hadyniak poinformował, iż na Mistrzostwach Wielkopolski Przedszkolaków dzieci nie otrzymały medali, co było niezgodne z regulaminem Mistrzostw Wielkopolski Przedszkolaków. Następnie Łukasz Dębowiak poruszył kwestię dofinansowania Mistrzostw Wielkopolski, gdyż wpłynęły 2 prośby o dofinansowanie Mistrzostw Wielkopolski od: KTS-W Kalisz (Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach Błyskawicznych) oraz UKS „Goniec” Kostrzyn (Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich). Ustalono, iż na Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich zostanie przeznaczona kwota 200,00 zł na puchary lub dyplomy i medale.

Inwentaryzacja sprzętu szachowego została wstępnie ustalona na styczeń 2013 r., kiedy skończy się remont w UMKS „Na Pięterku” Poznań i cały sprzęt szachowy będzie znajdował się w jednym miejscu. Ustalono, iż zostanie skierowana prośba do Jacka Handke o prowadzenie zeszytu pobierania i zwrotu sprzętu szachowego.

Bernadeta Ancuta złożyła wniosek o przyznanie brązowych honorowych odznak od PZSzach
dla następujących osób: Tadeusza Agacińskiego (wszyscy Członkowie głosowali za), Andrzeja Dassuja (wszyscy Członkowie głosowali za), Macieja Cybulskiego (Maciej Cybulski wstrzymał się od głosu, pozostali Członkowie głosowali za). Na kolejnym zebraniu Bernadeta Ancuta przedstawi kolejne wnioski.

Kolejne zebranie ustalono na 8 grudnia 2012 r. lub 15 grudnia 2012 r.

Łukasz Dębowiak kończąc spotkanie, podziękował wszystkim osobom za przybycie na zebranie.

 

Protokołowała:                                                                                                                                

Milena Magnucka                                                                                                                             

 

Przwodniczący zebrania:

Łukasz Dębowiak

 

Załączniki:

  1. Lista obecności z zebrania Zarządu WZSzach z 27.10.2012 r.,
  2. Uchwała nr 10/2012 Zarządu WZSzach z 27.10.2012 r.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję