KOF WZSzach 2013

WIELKOPOLSKI

ZWIĄZEK SZACHOWY

 

 

 

Poznań, 10.01. 2013 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY WZSzach nr 1/WP/2013

Komunikat podaje podstawowe składki roczne PZSzach oraz określa wszystkie pozostałe opłaty, które należy wnosić bezpośrednio na konto WZSzach

 

  1. 1.Składka roczna PZSzach (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2013 - Uchwała Zarządu z dnia 30 grudnia 2012 r.), składkę proszę wpłacać na konto WZSzach, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy PZSzach i WZSzach.

1.1.     Roczna składka członkowska w 2013 roku wynosi:

1.1.1      dla WZSzach, klubów oraz innych stowarzyszeń – 500 PLN

1.1.2      dla zawodników niezrzeszonych – 40 PL

1.2.     W I półroczu 2012 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w Tabeli 1

Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej

 

Termin

wpłaty składki

Wysokość składki (w PLN)

członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych)

UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający

zawodnicy

nie zrzeszeni w klubach i

innych stowarzyszeniach

1.01. – 30.04.2013 r.

350

300

25

1.05. – 30.06.2013 r.

400

350

30

1.07. – 31.12.2013 r.

500

500

40

 

 

1.3.     Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu określa Tabela 2

Tabela 2. Opłaty z tytułu rejestracji nowego klubu

Termin wpłaty składki

Wysokość składki (w PLN)

Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych)

UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający

1.01. – 30.06.2013 r.

300

250

1.07. – 31.12.2013 r.

150

125

Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną należy uregulować przed wysłaniem do WZSzach deklaracji zgłoszenia klubu – kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.

 

Uwaga: Składkę roczną należy wpłacać na konto WZSzach

 

Wysokości wszystkich pozostałych opłat na rzecz PZSzach i FIDE podane są w Komunikacie

Organizacyjno-Finansowym PZSzach: strona  http://www.pzszach.org.pl/

 

2.    Opłata roczna klubu na realizację celów statutowych WZSzach obejmująca koszty:

 

- rejestracji i klasyfikacji zawodników, rejestracji turniejów oraz nadawania kategorii szachowych

   i klas sędziowskich okręgowych,

- edycji i kolportażu komunikatów PZSzach, WZSzach i innych,

- prowadzenia witryny internetowej WZSzach,

- obsługi finansowo-księgowej WZSzach,

- opłat pocztowych i telekomunikacyjnych,

- inne, dotyczące bieżącej działalności WZSzach.

       

Opłata ma wysokość preferencyjną (zniżkową) 100 zł, jeśli zostanie wpłacona do dnia 30.04.2012 r.; w okresie 1.05-30.06.2012 r. opłata wynosi 120 zł, a od 1 lipca br. 160 zł

 

 

 

 

 

3. Opłaty startowe za udział w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI: 

 

Indywidualne

mężczyźni

kobiety

3.1  seniorzy (finały)

55 zł

35 zł

3.2   juniorzy

- półfinały

według ustaleń w strefach

 

- finały

25 zł

3.3  seniorzy - szachy szybkie i błyskawiczne           

25 zł

20 zł

3.4  juniorzy - szachy szybkie i błyskawiczne          

20 zł

 

Drużynowe

seniorzy

juniorzy

3.5   WIELKOPOLSKA LIGA SZACHOWA - III Liga

180 zł

120 zł

3.6   wszystkie pozostałe klasy rozgrywkowe

130 zł

  90 zł

3.7   w grze błyskawicznej

110 zł

 

   Opłaty startowe za udział w INDYWIDUALNYCH i DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI uczestnicy wnoszą na konto WZSzach. W przypadku pozostałych imprez, przeprowadzanych w strefach, startowe inkasuje Organizator, który ma obowiązek przekazać do WZSzach wraz ze sprawozdaniem z imprezy pisemne rozliczenie na zasadach ustalonych w zleceniu na organizację zawodów. Nie wywiązanie się z tego obowiązku przez Organizatora wyklucza uwzględnienie sprawozdania i wyników imprezy oraz zatwierdzenie wypełnionych przez zawodników norm klasyfikacyjnych.

UWAGA: z uwagi na wzrost kosztów organizacji turniejów od 2012 r. do opłaty startowej może zostać doliczona „opłata organizacyjna”, którą pobiera WZSzach lub bezpośrednio organizator, któremu zostało zlecone przeprowadzenie turnieju. Decyzję o wprowadzeniu, w konkretnym turnieju (lidze), opłaty organizacyjnej oraz o jej wysokości podejmuje Zarząd WZSzach.

 

4. Opłata za wydanie licencji wynosi 30,00zł.

 

5. Opłaty rankingowe – zgodnie z KO-F PZSzach

5.1. Wysokość opłat rankingowych w turniejach podlegających ocenie rankingowej FIDE oraz w turniejach

       nieklasyfikowanych w rankingu – zgodnie z KO-F PZSzach nr 1/2013.

5.2. Opłata ta jest stała i niezależna od opłaty startowej.

 

6. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów – zgodnie z KO-F PZSzach na dany rok.

6.1. Opłata sędziowska dla sędziów okręgowych II i III klasy – 50 zł.

Uwaga: sędziowie klas centralnych wnoszą opłatę bezpośrednio do PZSzach.

6.2.  Wszyscy sędziowie wymienieni w sprawozdaniu sędziowskim turnieju podlegającemu ocenie rankingowej FIDE muszą mieć ważną licencję sędziowską FIDE.

 

7. Opłata za rejestrację zmiany przynależności klubowej zawodnika:

7.1. z kategorią centralną – wg ustaleń aktualnie obowiązującego Komunikatu Organizacyjno-

       Finansowego PZSzach,

7.2. z kategorią okręgową:  - pierwsza rejestracja w roku – bez opłaty, 

                                             - każda następna rejestracja w tym samym roku – 20 zł.

 

8. Opłaty karne za walkowery w rozgrywkach drużynowych nakłada Komisja Wyróżnień i Dyscypliny WZSzach na wniosek sędziego rozgrywek. Kara za każdy mecz oddany walkowerem wynosi 120 zł i należy ją wpłacić na konto WZSzach, który 50 % przekazuje drużynie partnera ukaranego zespołu, jako rekompensatę za poniesione koszty. Nieuregulowanie opłaty karnej powoduje wyłączenie klubu z rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Wielkopolski w następnym sezonie.

 

 

9. Kaucja - wpłata łącznie z pisemnym wnioskiem do Zarządu WZSzach o rozpatrzenie odwołania lub protestu dotyczącego rozgrywek szachowych w Wielkopolsce:

9.1. klub / drużyna 

100 zł

9.2. zawodnik (indywidualnie)

  40 zł 

 

 

 UWAGA: Zwrot kaucji nastąpi po uznaniu odwołania lub protestu.

 

 

 

 

10. Opłata za wypożyczenie zawodników. Za wypożyczenie zawodników okręgowych / nie posiadających rankingu FIDE i I kat/

Opłata za zawodnika wypożyczanego (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3

miesiące) wynosi 50 zł.

Wypożyczenie zawodnika (wyłącznie do rozgrywek drużynowych) następuje bez

wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia

opłaty i potwierdzenia przez przewodniczącego Komisji Ewidencji Klasyfikacji WZszach.

 

11. Pozostałe opłaty  – zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

 

12. Wypożyczenie sprzętu szachowego :

 

 

 

pkt.

czas wypożyczenia

komplet szachów

zegar  szachowy

12.1.

           1- 5 dni

10 zł

15 zł

12.2.

  za każdy następny dzień

5 zł

10 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UWAGA:    W przypadku gdy sprzęt wypożyczany jest organizatorowi zawodów w szkole lub uczelni

                   wyższej odpłatność ustala się w drodze negocjacji.

 

13. Ceny druków i wydawnictw:

-          deklaracja zgłoszenia zawodnika – 2,50 zł,

-          legitymacja PZSzach – 6,50 zł,

-          legitymacja sędziowska – 2 zł,

-          blok samokopiujących zapisów partii (100 szt.) - 12 zł,

-          inne - według aktualnych cenników PZSzach lub WZSzach.

 

 

14. Zarząd WZSzach zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnień cen.

 

UWAGI:

1. Wyżej wymienione stawki dla klubów i szachistów województwa Wielkopolskiego obowiązujące w 2013 r. ustalił Zarząd WZSzach w oparciu o pełnomocnictwo PZSzach udzielone w LICENCJI nr 00000015 z dnia 17.01.2007 r.

 

2. Opłaty należy w zasadzie wnosić na konto WZSzach, jeśli jednak przelew zostanie dokonany bezpośrednio na konto PZSzach – płatnik ma obowiązek zawiadomić o tym Skarbnika WZSzach (pisemnie lub  e-mail).

 

3. Traci ważność Komunikat Organizacyjno-Finansowy WZSzach nr 1/WP/2012 z dnia 10.01.2012 r.

 

4. Dokonujący wpłaty na konto WZSzach nw. winien dokładnie i czytelnie wymienić na dowodzie przelewu

kto dokonuje  wpłaty oraz wyszczególnić czego dotyczą kwoty, np.:

- Roman Kus  (Piast Śrem) – MWJ (Mistrzostwa  Wielkopolski  Juniorów):  OS 20 (opłata startowa),

  OR 15 (opłata klasyfikacyjno-rankingowa),  LZ 30 (licencja zawodnicza), itd.

- UKS Ziemowit Złotów  – SRP 140 (składka roczna PZSzach), LK 30 (licencja klubowa), itd.

       W opisie można stosować skróty - duże pierwsze litery poszczególnych wyrazów.

Adresy i konta bankowe WZSzach

 

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań

telefon: 61 866 60 31 wewn. 341,           e-mail:

                                                  NIP:    779-20-96-490                       REGON:   639697992

Konto: Wielkopolski Związek Szachowy
 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
 Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań
 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

                                                                                             

              

    Za Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego:

 

                          Skarbnik                                                                            Wiceprezes ds. Młodzieżowych

 

            /-/ Urszula Wesołowska                                                                            /-/ Łukasz Dębowiak

           

 

 

 

Rozdzielnik:

- kluby zarejestrowane w WZSzach w Poznaniu – za pośrednictwem strony internetowej WZSzach

- członkowie Zarządu WZSzach,

- pełnomocnicy Zarządu w strefach.

- agendy WZSzach – wszystkie.

 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję