Regulamin Zarządu WZSzach

Regulamin

Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu

 

                                                                                                   I                                                                                                      

Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu, zwany dalej Zarządem, jest najwyższą władzą Związku w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów, a do jego zadań należą:

1)realizacja programów działania i postanowień Polskiego Związku Szachowego,  zwanego dalej PZSzach,

2)realizacja postanowień Statutu Wielkopolskiego Związku Szachowego, zwanego dalej WZSzach,

3)realizacja uchwał Walnych Zebrań Delegatów WZSzach,

4)kierowanie działalnością organizacyjną, szkoleniową i sportową w środowisku szachowym Wielkopolski.

§ 2

1.Zarząd działa zgodnie:

1)z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

2)ze Statutem WZSzach,

3)z Uchwałami Walnych Zebrań WZSzach,

4)z niniejszym Regulaminem Zarządu WZSzach,

2.Zarząd realizuje zadania Związku zgodnie z planami pracy Zarządu, dążąc do systematycznego rozwoju i popularyzacji szachów w Wielkopolsce.

 

                                                                                                   II                                                                                                    

Organizacja pracy Zarządu

§ 3

1.Zebrania Zarządu odbywają się od 4 do 6 razy w roku. Zebrania Zarządu WZSzach powinny odbywać się przy okazji ważnych imprez szachowych Wielkopolski. Przebieg zebrania jest protokołowany.

2.W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

1)z głosem stanowiącym - członkowie Zarządu,

2)z głosem doradczym:

-      członkowie Komisji Rewizyjnej,

-      Pełnomocnicy Stref,

-      oraz na zaproszenie Zarządu: imiennie zaproszeni działacze i goście.

3.Koszty uczestnictwa w zebraniach pokrywa WZSzach.

§ 4

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, proponując porządek obrad. Program Zebrań jest wcześniej konsultowany z członkami Zarządu. Program zebrania przygotowuje i wysyła Sekretarz na minimum 7 dni przed terminem zebrania, drogą internetową do członków Zarządu i zapraszanych gości.

2.Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia Zarządu, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt.

3.Członkowie Zarządu zobowiązani są do systematycznego i aktywnego udziału w zebraniach Zarządu.

§ 5

1.Quorum Zarządu stanowi nie mniej niż 50 % jego członków.

2.Wszelkie decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez Zarząd w obecności quorum, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a pod jego nieobecność, prowadzącego zebranie

3.W przypadku braku quorum zebranie Zarządu może się odbyć, nie może jednak podejmować decyzji w sprawach wymagających głosowania i zastrzeżonych do decyzji Zarzą

4.Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady określa Regulamin Głosowań Elektronicznych.

§ 6

Sprawy zastrzeżone do decyzji Zarządu WZSzach:

1)zatwierdzanie Kalendarza WZSzach,

2)zatwierdzanie preliminarzy budżetowych WZSzach,

3)zatwierdzanie planów działania WZSzach,

4)zatwierdzanie regulaminów i zasad wyboru organizatorów turniejów zleconych przez WZSzach

5)zatwierdzanie regulaminów rozgrywek indywidualnych i drużynowych, oraz zmian w regulaminach,

6)zatwierdzanie planów szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i seniorów,

7)zatwierdzanie składów reprezentacji WZSzach na zawody o charakterze centralnym i międzynarodowym,

8)zatwierdzanie wniosków o odznaczenia państwowe i związkowe dla zawodników, działaczy, trenerów i sędziów,

9)zatwierdzanie wniosków dotyczących dofinansowania, względnie nagród rzeczowych lubdla klubów i osób fizycznych,

10)powoływanie nowych członków na miejsca wakującego poprzez kooptację - zgodnie zStatutu WZSzach,

11)podejmowanie decyzji o zawieszaniu klubów nieaktywnych lub nie wypełniających obowiązkóstatutowych oraz wnioskowanie o ich wyrejestrowanie przez PZSzach,

12)zatwierdzanie umów cywilno – prawnych oraz akceptowanie kontraktów wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością finansową (umowy o współpracy, kredyty, pożyczki, zakupy powyżej 1 500,00 zł),

13)zatwierdzanie komunikatów Organizacyjno - Finansowych WZSzach, opartych na odpowiednich komunikatach PZSzach,

14)delegowanie przedstawicieli WZSzach do współpracy z PZSzach, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym oraz innymi instytucjami i organizacjami,

15)zatwierdzanie regulaminów dotyczących organizacji pracy WZSzach.

§ 7

Członkowie Zarządu niewykazujący dostatecznej aktywności mogą być, zgodnie z zapisami Statutu, pozbawieni przez Zarząd sprawowanych funkcji lub zawieszeni w prawach członka WZSzach.

§ 8

1.Zebrania Zarządu są protokołowane, a zgodność tekstu z faktami potwierdzana podpisami Prezesa i Sekretarza, pełniącego obowiązki protokolanta. Protokół powinien zawierać: program zebrania, listę obecności, ustalenia Zarządu i treści uchwał.

2.Po omówieniu każdego punktu Zebrania formułowany jest wniosek określający treść zapisu w protokole.

3.Członkowie Zarządu zobowiązani są, po przegłosowaniu każdego wniosku, reprezentować na zewnątrz stanowisko Zarządu wyrażone wynikiem głosowania.

4.Członek Zarządu w kontaktach zewnętrznych nie ma prawa podejmowania wiążących decyzji w sprawach finansowych i merytorycznych niezatwierdzonych uprzednio przez Zarząd, oraz rozpowszechniania komunikatów i druków w imieniu Zarządu, bez odpowiedniej delegacji udzielonej w wyniku głosowania na posiedzeniu Zarządu.

5.W szczególnym przypadku członek Zarządu, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i niezgadzający się generalnie z podjętą uchwałą, może zgłosić votum separatum, co oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie może przedstawiać na zewnątrz odmienne opinie. Votum separatum należy obowiązkowo odnotować w protokole zebrania.

6.Teksty protokołów są przekazywane Członkom Zarządu pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania, w celu uzgodnienia ostatecznej wersji protokołu.

7.Uzgodniony protokół z zebrania, podpisany przez Prezesa i Sekretarza, powinien zostać opublikowany na stronie internetowej WZSzach w terminie, na co najmniej 7 dni przed kolejnym zebraniem Zarządu. Zarząd może wyłączyć część protokołu z publikacji.

8.W przypadku braku uzgodnienia tekst protokołu jest odczytywany i zatwierdzany (po wprowadzeniu ewentualnych korekt) podczas kolejnego Zebrania Zarządu i następnie publikowany na stronie internetowej WZSzach.

§ 9

Zebrania Zarządu nie mają charakteru zebrań otwartych i obecność innych osób nie jest na nich możliwa, chyba, że Zarząd wyrazi na to zgodę w głosowaniu jawnym.

§ 10

Szczegóły przebiegu obrad Zarządu nie ujęte w oficjalnym protokole i uchwałach, nie mogą być przez osoby obecne na zebraniu ujawniane, dla uniknięcia niewłaściwej atmosfery, hamującej odważne i szczere zachowania i wypowiedzi członków Zarządu w trakcie dyskusji.

 

III

Zakresy działalności poszczególnych członków Zarządu WZSzach

§ 11

Prezes:

1)reprezentowanie WZSzach i Zarządu na zewnątrz.

2)nadzorowanie gospodarki finansowej WZSzach,

3)koordynowanie przygotowań wniosków o dotacje od instytucji zewnętrznych,

4)zatwierdzanie rozliczeń otrzymanych dotacji we współpracy z Wiceprezesem ds. Organizacyjnych i Skarbnikiem,

5)podpisywanie regulaminów i innych dokumentów zatwierdzonych przez Zarząd,

6)współpraca z Kolegium Sędziów WZSzach,

7)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności,

8)współpraca z PZSzach w zakresie dotyczącym działalności WZSzach oraz zadań zleconych przez PZSzach.

 

 

 

§ 12

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:

1)opracowanie, wspólnie ze Skarbnikiem, preliminarza budżetowego WZSzach,

2)współpraca z Wiceprezesami ds. Sportowych oraz ds. Młodzieży i Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o dotacje,

3)rozliczanie otrzymanych dotacji - we współpracy z i Skarbnikiem oraz Wiceprezesami ds. Sportowych i ds. Młodzieży i Szkolenia,

4)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności,

5)rozpisywanie konkursów ofert na organizację turniejów i przedstawianie Zarządowi.

 

§ 13

Wiceprezes ds. Sportowych:

odpowiada za wszelkie sprawy w zakresie spraw sportowych seniorek i seniorów w tym:

1)opracowanie regulaminów sportowych zawodów indywidualnych i drużynowych seniorek i seniorów,

2)opracowanie regulaminów powoływania kadry seniorek i seniorów,

3)opracowanie, we współpracy z Wiceprezesem ds. Młodzieży i Szkolenia oraz z Przewodniczącymi Komisji Sportowej i Młodzieżowej, Kalendarza Sportowego WZSzach,

4)opracowanie założeń preliminarza w zakresie dotyczącym seniorek i seniorów,

5)współpraca z Wiceprezesem ds. Organizacyjnych i Skarbnikiem w zakresie rozliczania otrzymanych dotacji,

6)nadzorowanie i kontrola prac Komisji Sportowej WZSzach,

7)przygotowanie i realizacja planów szkoleniowych WZSzach w zakresie dotyczącym seniorek i seniorów,

8)współpraca z Pełnomocnikami Stref w zakresie dotyczącym zawodówi drużynowych seniorek i seniorów,

9)współpraca z Prezesem w zakresie przygotowywania planów działania WZSzach,

10)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności.

 

§ 14

Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia:

organizuje i nadzoruje działalność WZSzach dotyczącą dzieci i młodzieży do 18 lat i odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem WZSzach w zakresie spraw Młodzieży i Szkolenia w tym:

1)opracowanie regulaminów sportowych zawodów indywidualnych i drużynowych juniorek i juniorów,

2)opracowanie regulaminów powoływania kadry juniorów i młodzików,

3)udział w opracowaniu, we współpracy z Wiceprezesem ds. Sportowych oraz z Przewodniczącymi Komisji Sportowej i Młodzieżowej, Kalendarza Sportowego WZSzach,

4)nadzorowanie i kontrola prac Komisji Młodzieżowej WZSzach,

5)przygotowanie i realizacja planów szkoleniowych WZSzach w zakresie dotyczącym młodzików, juniorek i juniorów,

6)nadzorowanie zadań związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży w zakresie rozgrywek na terenie działania WZSzach oraz współpraca z organizatorami w zakresie dotyczącym makroregionu i kraju,

7)współpraca z Wiceprezesem ds. Organizacyjnych i Skarbnikiem w zakresie rozliczania otrzymanych dotacji,

8)współpraca z Pełnomocnikami Stref w zakresie dotyczącym zawodów dla młodzików, juniorek i juniorów (ustalanie preliminarzy zawodów),

9)współpraca z Prezesem w zakresie przygotowywania planów działania WZSzach,

10)współpraca z PZSzach - z odpowiednimi agendami w sprawach młodzieżowych,

11)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności.

§ 15

Sekretarz:

1)prowadzenie dokumentacji protokólarnej Związku,

2)protokółowanie zebrań Zarządu,

3)prowadzenie dziennika wysyłanej i odbieranej korespondencji,

4)przeglądanie wpływającej korespondencji, dekretowanie tej korespondencji i podpisywanie korespondencji wysyłanej,

5)nadzorowanie realizacji uchwał i decyzji podjętych przez Zarząd WZSzach i Walne Zgromadzenie Delegatów,

6)ogłaszanie w Internecie protokołów Zarządu,

7)wykonywanie rozliczeń delegacji na posiedzenia Zarządu - wspólnie ze Skarbnikiem,

8)nadzór nad majątkiem WZSzach, prowadzenie kartotek sprzętu,

9)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności.

§ 16

Skarbnik:

1)współpraca z Wiceprezesem ds. Organizacyjnych w zakresie opracowania preliminarza budżetowego WZSzach,

2)dekretacja wydatków Zarządu z określeniem rodzaju kosztów,

3)reprezentowanie Zarządu w zakresie podpisywania dokumentów finansowych zgodnie z zapisami Statutu WZSzach,

4)wykonywanie zestawień finansowych wydatków Zarządu z podziałem na rodzaje wydatków oraz z wyszczególnieniem stopnia realizacji wydatków w stosunku do preliminarza,

5)rozliczanie wydatków na delegacje dojazdów na posiedzenia Zarządu i pozostałe delegacje łącznie z sędziowskimi – we współpracy z Sekretarzem,

6)rozliczanie otrzymanych dotacji wspólnie z Wiceprezesami: ds. Organizacyjnych, ds. Sportowych i ds. Młodzieży i Szkolenia,

7)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności.

§ 17

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej:

1)współpraca z Wiceprezesem ds. Młodzieży i Szkolenia w zakresie zadań związanych z przygotowaniem i organizacją imprez dla dzieci i młodzieży,

2)opracowanie założeń preliminarza Komisji,

3)współpraca przy opracowaniu regulaminów zawodów dla dzieci i młodzieży,

4)opiniowanie komunikatów organizacyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży,

5)współpraca z Pełnomocnikami Zarządu w zakresie organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży,

6)sporządzanie sprawozdań z działalności Komisji,

7)aktualizacja strony internetowej w swoim zakresie działalności.

§ 18

Przewodniczący Komisji Sportowej:

1)współpraca z Wiceprezesem ds. Sportowych w zakresie zadań związanych z przygotowaniem i organizacją imprez dla seniorek i seniorów,

2)opracowanie założeń preliminarza Komisji,

3)współpraca przy opracowaniu regulaminów zawodów dla seniorek i seniorów,

4)wnioskowanie do Wiceprezesa ds. Sportowych o tworzenie grup rozgrywkowych w poszczególnych ligach WZSzach,

5)współpraca przy opracowaniu regulaminów rozgrywek dla seniorek i seniorów,

6)współpraca z Pełnomocnikami Zarządu w zakresie organizacji zawodów dla seniorek i seniorów,

7)sporządzanie sprawozdań z działalności Komisji.

§ 19

Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny:

1)opracowanie Regulaminu Komisji,

2)uprawnienia do wydawania decyzji o ukaraniu lub nagrodzeniu po przedłożeniu i zaakceptowaniu jej przez Zarząd,

3)zwoływanie posiedzeń Komisji w sprawach, które wpłynęły do rozpatrzenia przez Komisję,

4)opracowanie protokołów z każdego posiedzenia komisji,

5)prowadzenie rejestru wyróżnień i kar,

6)przygotowanie informacji o działalności Komisji.

§ 20

Witryna internetowa Wielkopolskiego Związku Szachowego:

1)osobę do nadzoru i prowadzenia witryny internetowej wyznacza Zarząd WZSzach,

2)w Witrynie są publikowane wszelkie komunikaty sportowe i wyniki zawodów, w których uczestniczą zawodnicy /czki/ z WZSzach w zakresie zapewniającym pełną informację,

3)inne komunikaty, związane ze sportem szachowym, mogą być publikowane wg uznania prowadzącego witrynę,

4)treść publikowana w witrynie nie może szkodzić wizerunkowi WZSzach,

5)komunikaty niemające związku ze sportem szachowym / np. reklamy/ mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Zarządu WZSzach,

6)Witryna może udostępnić, za zgodą Zarządu WZSzach, miejsce na podstrony organizatorów turniejów mistrzowskich – wtedy za treść odpowiada organizator tych zawodów,

7)podstronę zawodów mistrzowskich WZSzach, jeśli organizator nie ma własnej, Witrynę prowadzi z urzędu - w celu zapewnienia pełnej informacji.

 

IV

Zakresy działalności osób posiadających pełnomocnictwa Zarządu WZSzach

§ 21

Pełnomocnik Zarządu ds. Licencji

1)wystawianie licencji klubowych, zawodniczych, sędziowskich i trenerskich zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

2)utrzymywanie i archiwizowanie dokumentacji z tym związanej,

3)współpraca z innymi agendami Związku w zakresie licencji,

4)opracowanie założeń preliminarza w zakresie dotyczącym obsługi licencji,

5)posiadanie pieczątki z imieniem i nazwiskiem i funkcją Pełnomocnika Zarządu ds. Licencji.

§ 22

Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji:

1)na zlecenie Zarządu prowadzi sprawy związane z ewidencją zawodników zrzeszonych w WZSzach,

2)opracowuje i publikuje na stronie WZSzach komunikaty klasyfikacyjne Komisji dotyczące nadawanych kategorii szachowych,

3)weryfikuje informacje przesyłane w sprawozdaniach sędziowskich, w zakresie związanym z nadawaniem i zatwierdzaniem kategorii szachowych oraz klas sportowych,

4)współpracuje z Komisją Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach w zakresie dotyczącym zawodników zrzeszonych w WZSzach,

5)sporządza sprawozdania z działalności Komisji.

§ 23

Pełnomocnicy w Strefach

Pełnomocników Zarządu w Strefach powołuje Zarządu WZSzach.

Zakres obowiązków:

1)współpraca z Zarządem WZSzach w zakresie organizowania zawodów strefowych w kategorii juniorów i seniorów,

2)współpraca z Wiceprezesem ds. Sportowych i Wiceprezesem ds. Młodzieży i Szkolenia w zakresie opracowania komunikatów organizacyjnych rozgrywek zleconych do przeprowadzenia w strefie,

3)współpraca z Komisjami Zarządu w zakresie dotyczącym działalności organizacyjnej i sportowej w strefie.

Uprawnienia:

1)posiadanie pieczątki z imieniem i nazwiskiem i funkcją Pełnomocnika Zarządu WZSzach w Strefie,

2)wpisywanie do legitymacji szachowych kategorii szachowych przyznanych przez KKiE WZSzach lub PZSzach (zgodnie z odpowiednimi komunikatami) zawodnikom w Strefie, na którą posiada pełnomocnictwo Zarządu.

 

 

V

Postanowienia końcowe

§ 24

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi WZSzach.

§ 25

Regulamin obowiązuje wszystkich Członków Zarządu.

§ 26

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Zarządu.

§ 27

Niniejszy Regulamin Zarządu WZSzach wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2014 r.

 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję