Regulamin działania Komisji Rewizyjnej

1 .            Wstęp.

1.1.          Komisja Rewizyjna należy do władz Wielkopolskiego Związku Szachowego i podlega Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i jest kontrolą wewnętrzną Związku.

1.2.     Terenem działania Komisji Rewizyjnej jest obszar województwa Wielkopolskiego a siedzibą miasto Poznań.

2.            Struktura, ustanawianie władz Komisji, kadencja.

2.1.         W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby: przewodniczący, sekretarz i członek.

2.2.         Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu WZSzach oraz Regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.

2.3.         Członków Komisji Rewizyjnej  wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów WZSzach, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego postanowienia w tym zakresie. Do Komisji wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybiera się Przewodniczącego. Na wniosek Przewodniczącego Komisja wybiera spośród siebie sekretarza, większością głosów.

2.4.      Przed upływem kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez organ Powołujący Komisję.

2.5.     Rezygnacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji lub przypadek losowy uniemożliwiający pełnienie funkcji upoważnia członków Komisji do wyznaczenia spośród siebie nowego Przewodniczącego – do tego momentu funkcję przewodniczącego pełni sekretarz.

2.6.         W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego - przysługuje prawo kooptacji nowych członków. Jednak nie więcej niż 1/3 pierwotnego składu.

2.7.      Członek Komisji rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Delegatów lub zawieszony w działalności przez Przewodniczącego Komisji, jeżeli:

      -        nie wykonał powierzonych zadań w należytej formie lub terminie,
-        zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.

3.       Zadania, prawa i obowiązki i ważność uchwał.

3.1.     Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. Posiedzenie Komisji może być również zwołane  na wniosek min. 2 członków Komisji.

3.2.     Komisja powinna odbyć posiedzenie  min. 1 raz w roku.

3.3.     Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia Kontroli działalności Zarządu w zakresie:
            -         wykonywania statutowych obowiązków,
            -         finansowo - gospodarczej działalności WZSzach.

3.4.  Procedura kontroli.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawia do akceptacji pozostałym członkom Komisji zakres przewidywanej kontroli. Komisja decyduje o przyjęciu propozycji zakresu kontroli / Po uzgodnieniu zakresu   kontroli przewodniczący Komisji powiadamia Prezesa WZSzach o zamiarze kontroli i proponuje termin przeprowadzenia kontroli. Jeśli nie nastąpi uzgodnienie terminu , przewodniczący Komisji wyznacza termin kontroli min z 3-tygodniowym wyprzedzeniem  licząc od dnia zawiadomienia. Komisja przesyła do Prezesa WZSzach zakres kontroli.  O planowanym terminie  kontroli i jego zakresie, Komisja zawiadamia członków  Zarządu WZSzach. W zakresie kontroli powinno być określone jakie dokumenty powinny być udostępnione  Komisji. Kontrola może odbywać się w jednoosobowym składzie.  Podczas kontroli powinien być obecny Prezes WZszach lub wyznaczona przez niego osoba. Protokół z kontroli i treść wniosków  musi uzyskać akceptację większości członków komisji. Treść protokołu do zatwierdzenia przez Komisję jest udostępniana Prezesowi WZSzach  celem zapoznania się i ew. wniesienia , w wyznaczonym terminie, uwag czy wyjaśnień. Zatwierdzony przez Komisje  protokół z kontroli i wnioski są przesyłane Prezesowi WZSzach i członkom Zarządu.

3.5.  W trakcie między posiedzeniami Komisji dopuszcza się głosowanie elektroniczne wg regulaminu analogicznie jak Zarząd WZSzach.

3.6.   Komisja może na wniosek członków zarządu i innych organów  podjąć działania kontrolne jeżeli są one związane ze statutem WZSzach.

         Komisja posiada wyłączne prawo stawiania wniosku do w sprawach udzielenia  absolutorium  dla Zarządu.

3.7.   Komisja przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności.

3.8.   Komisja posiada prawo stawiania wniosku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

4.      Przewodniczący Komisji oraz jej członkowie mają prawo brać   udział w posiedzeniach Zarządu WZSzach i innych organów z głosem doradczym.

5.      Członkowie Komisji  Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu WZSzach.

6.      Koszty związane z działalnością Komisji Rewizyjnej pokrywa WZSzach.

Regulamin zatwierdzony glosowaniem
w dniu 16.01.2012.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję