KOMUNIKAT ORGNAIZACYJNY.

 1. Cele:

1.1. Wyłonienie Indywidualnego i drużynowego  Mistrza/Mistrzyni Wielkopolski Programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” na rok 2019 w kategoriach klas I, II III szkół podstawowych

1.2. Integracja szkół biorących udział w projekcie

1.3. Popularyzacja projektu na terenie Wielkopolski

1.4. Popularyzacja szachów wśród dzieci z Wielkopolski

 1. Organizatorzy:

2.1. Wielkopolski Związek Szachowy

2.2. Gminny Ośrodek Sportu we Włoszakowicach

2.3. Zespół Szkół Ogólnokształcących we  Włoszakowicach

2.4. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we  Włoszakowicach

 1. Uczestnictwo:

 3.1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny ze szkół z terenu Wielkopolski biorące udział w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”

3.2. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników reprezentujących jedną szkołę uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-III

3.3. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest okazanie legitymacji szkolnej i przekazanie organizatorom listy zawodników potwierdzonej podpisem dyrektora szkoły

3.4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dla grających lista startowa zostaje zamknięta przy uzyskaniu 250 zawodników. Jeśli po tym terminie organizator będzie dysponował wolnymi miejscami będzie ogłoszony drugi nabór- wtedy szkoły mogą zgłosić kolejną drużynę

 1. Termin i miejsce:

4.1. Termin: 27 kwiecień 2019 r., rozpoczęcie: godz. 9.00

4.2. Weryfikacja zawodników: godz. 8:45

4.3. Miejsce: ZSO Włoszakowice, hala środowiskowo-sportowa, ul K. Myśliwska 1A przy ZSO Włoszakowice

 1. System rozgrywek:

5.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w systemie 7 rund w tempie 15 minut na zawodnika. Ostateczną decyzję o systemie rozgrywek zależną od liczby potwierdzonych zawodników podejmuje sędzia główny turnieju.

5.2. Zawody odbędą się osobno w grupach dziewcząt i chłopców, z podziałem na klasy I, II, III. Jeśli będzie duża ilość zgłoszeń do danej grupy wiekowej organizator może dodatkowo utworzyć kolejne grupy rozgrywek.

5.3. Zgłoszenia do 20kwietnia 2019 r. przyjmuje Wiesława Walkowska, tel. 697 406 404 (po godz. 16-tej) lub na e-mailem adres 1.wiesia-walkowska@wp.pl

 1. Finansowanie :

6.1. Koszty organizacji ponoszą Organizatorzy

6.2. Wpisowego nie pobiera się

 1. Ocena wyników:

Kolejność miejsc w klasyfikacji indywidualnej  ustala się według następujących kryteriów:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Buchholz Cut-1
3. Buchholz
4. Sonneborn-Berger
5. Bezpośredni pojedynek
6. Liczba zwycięstw
7. Liczba zwycięstw czarnymi

W klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów 10 zawodników reprezentujących jedną szkołę, uczęszczających do klas I-III. Drużyna szkolna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Klasyfikowane też będą drużyny z mniejszą ilością zawodników.

 1. Nagrody i wyróżnienia :

8.1. Puchar dla reprezentacji szkoły która zajmie miejsce I, II, III w klasyfikacji końcowej

8.2. Medale za miejsca indywidualne 1, 2, 3 w każdej grupie turniejowej

8.3. Nagroda rzeczowa dla zawodnika z Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, który uzyska najlepszy wynik (fundator: Tadeusz Górny - dyrektor szkoły).

8.4. Puchar wójta gminy Włoszakowice dla najlepszej drużyny reprezentujących szkołę z terenu gminy Włoszakowice

8.5. Dyplomy za uczestnictwo dla wszystkich szkół

 1. Sędziowanie:

9.1. Sędzia główny zawodów:  IA Maciej Cybulski

9.2. Obowiązują przepisy szachów szybkich.

9.3. Sędzia główny w dniu zakończenia turnieju opublikuje w Internecie ostateczne wyniki rozgrywek

 9.4. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne.

 1. Postanowienia końcowe:

10.1. Do turnieju przystępują dzieci po przekazaniu przez rodziców opiekunowi szkolnej drużyny zgody.

10.2. Przekazanie jej oznacza potwierdzenie przez rodziców zdolności dziecka i właściwego stanu zdrowia umożliwiającego udział w turnieju

10.3. Zawodnicy indywidualnie ubezpieczają się od NW

10.4. Rodzice lub opiekunowie zapewniają bezpieczeństwo w czasie drogi na turniej i drogi po turnieju do domu

10.5. Na sali gry dzieci pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów szkolnych drużyn.

10.6. Na salę gry obwiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych

10.7. Na sali gry znajdować się będzie punkt medyczny

10.8. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, WZSzach w celach informacyjnych marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

10.9. Organizatorzy i WZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

10.10. Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Zarządu WZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

Wojewódzki Koordynator Projektu EpSwS Paweł Staniszewski                                                                       Prezes UKS ZSO Włoszakowice Wiesława WalkowskaZałączniki:

 1. Karta zgłoszenia drużyny
 2. Oświadczenie

Pieczęć szkoły

Karta zgłoszenia drużyny szkolnej

II Wojewódzkich Mistrzostw Szkół Projektu

 „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Zgłaszam drużynę Szkoły Podstawowej

…………………………………………………………………………………………..………………….(nazwa i numer szkoły)

…………………………………………………………………………………………………………(adres)

1………………………………………………………………..  - klasa   ……….   - data ur……………………………                                            
                                    (imię i nazwisko zawodnika)

2 ……………………………………………………………….  - klasa ……….  - data ur. ………………………….

3………………………………………………………………… - klasa     ……….  - data ur. ………………………….

4………………………………………………………………… - klasa    ……….  - data ur. ………………………….

 1. ………………………………………………………………. - klasa ………. - data ur. ………………………….
 2. ………………………………………………………………. - klasa………. - data ur. ………………………….
 3. ………………………………………………………………. - klasa ………. - data ur. ………………………….
 4. ………………………………………………………………. - klasa ………. - data ur. ………………………….
 5. ………………………………………………………………. - klasa ………. - data ur. ……………………….…
 6. ……………………………………………………………  .. - klasa ………. - data ur. ……………………….…

do udziału w turnieju –27kwietnia 2019r. w godzinach 9:00 do 14:00 w Hali Sportowo- Środowiskowej we Włoszakowicach, ul. Myśliwska 1 A.

Opiekunowie drużyny  w czasie turnieju:

1………………………………...Tel. kontaktowy: ……………………………………

2…………………………………Tel. kontaktowy: ……………………………………

Oświadczam, że szkoła posiada pisemną zgodęopiekuna prawnego każdego ucznia na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby dokumentacji oraz promocji projektu*.Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania zasad regulaminu turnieju.

            (podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły)

OŚWIADCZENIE

opiekuna prawnego uczestnika II Wojewódzkich Mistrzostw Szkół Projektu  „Edukacja przez Szachy w Szkole”

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

 1. Wyrażam zgodę na: przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych do realizacji ww. turnieju;
 2. publikację wizerunku mojego dziecka dla celów związanych z informacją i promocją
  ww. turnieju oraz projektu.
 3. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
 • Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wielkopolski Związek Szachowy.
 • Dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. turnieju.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Mam prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania.
 • Ponadto:
 • Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie wizerunku dziecka, jego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły we wszystkich mediach dla celów związanych z informacją i promocją turnieju bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 • Oświadczam, że znane mi są zasady regulaminu turnieju.

………………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………..

Miejscowość i data

czytelny podpis opiekuna prawnego

uczestnika  turnieju

Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu "Edukacja przez szachy w szkole".

Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Wielkopolskiego i Polskiego Związku Szachowego.

Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Kurs zostanie zorganizowany w Poznaniu (lub w innej miejscowości pod warunkiem udostępnienia sali szkoleniowej) w I kwartale 2019 roku - zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach.

Proponowane terminy: 23-24.02.2019, 9-10.03.2019 i 23-24.03.2019.

 Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego: Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia:Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 10 luty 2019 r.

 Uwagi końcowe:

Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Wielkopolski Związek Szachowy organizuje w dniu 09.12.2018 roku seminarium dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”.

 Miejsce: Poznań

Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej ul.Piotrowo 4 sala 221

Termin: niedziela 09.12.2018 godz.10.00-15.00

Uczestnictwo:

W seminarium mogą wziąć udział nauczyciele biorący udział w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”.

Program:

W programie poruszane będą następujące zagadnienia:

1.Plany gry.

2.Podstawowe zagadnienia z taktyki szachowej.

3.Atak na króla.

4.Wybrane zagadnienia z gry końcowej.

Koszty:

Opłatę za seminarium - (pod warunkiem zgłoszenia się 15 uczestników)- należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 do 5.12. 2018 r. Tytuł przelewu: „Seminarium dla nauczycieli – Poznań” lub wpłacić u organizatora w dniu przeprowadzenia seminarium. Opłata za udział w seminarium wynosi 60 zł.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na adres: staniszewski@wzszach.poznan.pl do dnia 5.12.2018. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie przynajmniej 15 uczestników.

Uwagi końcowe:

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Wielkopolski Związek Szachowy organizuje kolejny kurs dla nauczycieli w zakresie nauki gry w szachy. Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Wielkopolskiego i Polskiego Związku Szachowego.Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Miejsce:Poznań Szkoła Podstawowa ul.Bydgoska 4a

Harmonogram:Proponowane terminy

I zjazd: 24-25.11.2018 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-18.30)

II zjazd: 1-2.12. 2018 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-18.30)

III zjazd: 15-16.12. 2018 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-18.30)

Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 - wpłaty po 5.11.2018

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 5 listopada 2018 r.

Uwagi końcowe: Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 16 osobowej.

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących ul.Bydgoska 4a 30 PLN za dobę

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Wielkopolski Związek Szachowy organizuje w dniu 8.09.2018 roku seminarium dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”.

 Miejsce: Poznań

Zespół Szkół Łączności w Poznaniu ul.Przełajowa 4 Poznań 61-622

Termin: sobota 08.09.2018 godz.9.00-15.00

Uczestnictwo:

W seminarium mogą wziąć udział nauczyciele biorący udział w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”.

Program:

W programie poruszane będą następujące zagadnienia:

1.Debiuty szachowe.

2.Podstawowe zagadnienia z taktyki szachowej.

3.Wybrane elementy strategii szachowej.

4.Wybrane zagadnienia z gry końcowej.

Koszty:

Opłatę za seminarium należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

do 5.09. 2018 r. Tytuł przelewu: „Seminarium dla nauczycieli – Poznań” lub wpłacić u organizatora w dniu przeprowadzenia seminarium. Opłata za cały kurs wynosi 60 zł.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na adres: staniszewski@wzszach.poznan.pl do dnia 4.09.2018. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie przynajmniej 15 uczestników.

Uwagi końcowe:

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję